مطالبات تأمين اجتماعي از دولت تهاتر مي شود

تهران- ايرنا- سرپرست معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تأمين اجتماعي از شروع فرآيند تازه اي براي تهاتر مطالبات اين سازمان از دولت در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاري كل كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا از سازمان تأمين اجتماعي، علي نمكي اظهار داشت: اين فرآيند با همكاري تأمين اجتماعي، بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانك رفاه و ساير بانك ها در حال اجرا است.
وي افزود: در قانون بودجه سال 97 كشور ظرفيت هايي براي دريافت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت وجود دارد كه پيگيري هاي لازم براي اجراي اين قوانين در دستور كار قرار دارد.
وي افزود: در بند «ن» و بند «و» تبصره 5 قانون بودجه امسال كشور تهاتر بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه با مطالبات از دولت پيش بيني شده است. بر اساس بند «و» تهاتر در دو قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم (تهاتر بدهي بانكي) اجرايي مي شود.
وي درباره تهاتر اسناد خزانه سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: براي دريافت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت در اين روش؛ تدوين آيين نامه با همكاري وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانك مركزي پيگيري شد و در نهايت اين آيين نامه اجرايي به تصويب هيأت دولت رسيد.
سرپرست معاونت اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي وصول مطالبات اين سازمان از طريق اسناد خزانه نوع دوم را با همكاري بانك ها و بانك مركزي قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمين اجتماعي از دولت مطالباتي دارد، از طرفي اين سازمان به بانك ها بدهي دارد و بانكها نيز به بانك مركزي بدهي دارند. براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تسويه اين بدهي ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام مي شود.
نمكي گفت: با اين كار بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت از طريق تهاتر بدهي اين سازمان به بانك ها و بانك ها به بانك مركزي تسويه مي شود.
وي افزود: به منظور بهره برداري حداكثري از ظرفيت اين قانون و دريافت بيشترين مطالبات ممكن، تهاتر بين بانكي نيز بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران در دستور كار سازمان تأمين اجتماعي قرار دارد.
وي ادامه داد: بر اساس آيئين نامه مصوب هيأت دولت، بانكي كه به آن بدهكار هستيم علاوه بر تهاتر مستقيم (بدهي مستقيم آن بانك به بانك مركزي)؛ امكان استفاده از ظرفيت تهاتر بين بانكي (بانك هاي بدهكار به بانك مركزي) را نيز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي گفت: در سازمان تأمين اجتماعي براي انجام اين تهاتر پيگيري هاي گسترده اي صورت گرفته و اين مسير تازه اي براي همكاري بانكها و بانك مركزي براي دريافت مطالبات اين سازمان از دولت است.
نمكي اظهار داشت: در سال هاي 95 و 96 حدود 9 هزار ميليارد تومان از بدهي ها را از طريق اوراق تسويه نوع اول تهاتر كرده ايم. تهاتر بدهي ها از طريق اين اوراق بين سازمان تأمين اجتماعي و دولت انجام شده است و بانكي در بين نبوده است. بخشي از آن مربوط به بدهي هاي سازمان به دولت بود و بخشي نيز مربوط به بدهي شركت هاي تابعه سازمان به دولت.
وي درباره تهاتر بدهي شركت هاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي گفت: پذيرش ديون شركت ها با مكانيزمي انجام شده است تا در آينده مبالغ آن به سازمان بازگردد. به نحوي كه از ابتداي امسال تا كنون حدود 1500 ميليارد تومان از اين مطالبات از شركتهاي تابعه دريافت شده است.
نمكي ادامه داد: به شركت ها كمك شده است تا بدهي هاي خود را با تأخير پرداخت كنند و نوعي استمهال براي آنان درنظر گرفته ايم و مزيت ديگر اين است كه تركيبي از بازپرداخت نقدي و افزايش سرمايه براي شركتها ايجاد شده است و سازمان تامين اجتماعي نيز از اين طريق مطالبات خود از دولت را نقد كرده است و در شرايطي كه سازمان به پول نقد نياز دارد اين نقدينگي تأمين مي شود.
وي تأكيد كرد: امسال نيز با ادامه اين فرآيند از همين تجربه استفاده شده است. شركت هايي كه در قالب بند «و» تبصره 5 قانون بودجه بدهي هاي آنان تسويه مي شود بايد اين مبالغ را در آينده به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند و مكانيزم پرداخت نيز به صورت تركيبي از افزايش سرمايه و نقد خواهد بود.
نمكي خاطرنشان كرد: تا به حال بيش از 3 هزار ميليارد تومان از ظرفيت بند «و» تبصره 5 بودجه كل كشور بدهي هاي بانكي سازمان با مطالبات از دولت تسويه شده است كه پيش بيني ارقام بالاتر از اين مبلغ نيز براي تهاتر بدهي هاي بانكي در حال پيگيري است.
اجتمام* 7268 * 3063