تاسيس گلستان برآيند همكاري نخبگان و مردم

پايگاه خبري تحليلي 'گلستان ما' طي يادداشتي به بهانه سالروز تصويب ايجاد استان گلستان نوشت: تاسيس اين استان را نبايد به نام يك فرد يا گروه مصادره كرده بلكه برآيند همكاري همه نخبگان و مردم است.

حسن بيارجمندي در يادداشت خود افزوده است: روز 16آذر سالروز تصويب ماده واحده تاسيس استان گلستان است كه به موجب آن به دولت اجازه داده ‌شد تا نسبت به تأسيس استاني با عنوان استان گلستان، به مركزيت شهر گرگان اقدام نمايد (قانون تأسيس استان گلستان ‌تاريخ تصويب 1376.9.16‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.10.3) و بدين ترتيب يكي از اصلي ترين و حياتي ترين آرزوهاي مردم اين منطقه تحقق پيدا نمود.
از سال 1376 و با تاسيس اين استان تا كنون هرچند شاهد تحولات شگرفي در بعض حوزه ها بوده ايم اما هنوز تا تحقق كامل آن تحت راهبرد كلان پيشرفت و عدالت فاصله بسياري داريم و اين مهم قطعا به همكاري تمامي نخبگان بومي اين استان و مردم دوست داشتني اين ديار نياز دارد.
در اين فرآيند نيل به پيشرفت و برقراري عدالت در اين منطقه هر جا اين راهبرد كلي(همكاري تمامي نخبگان و مردم) بطور اجماعي در دستور بوده است؛ چشم انداز روشني از برآيند مورد انتظار پيش روي همگان قرار گرفته و النهايه تحقق يافته است و هر جا به آفت رقابت هاي ناسالم و تخريب نخبگان بومي و يا حذف آنان از معادلات استان و در نتيجه فراموش كردن مردم و مطالبات آنان مبتلا شده است؛ از پيشرفت توام با عدالت باز مانده ايم.
تجربه تاسيس اين استان و آرزوهاي همه پرچمداران اين هويت گلستان و گلستاني پيش روي همه ماست. يكبار ديگر اين تاريخ سراسر غرور و افتخار را مرور كنيم تا عمق و ابعاد حقيقي اين اصل و راهبرد حياتي در استمرار و تداوم پيشرفت توام با عدالت در اين استان براي همگان آشكار گردد.
خاستگاه اصلي مطالبات مربوط به استان شدن منطقه گرگان و دشت به مردم اين منطقه باز مي گردد؛ مطالبه اي كه هيچ رنگ و بوي حزبي و گروهي و يا جناحي نداشت. يك خواست و مطالبه اجتماعي و فرهنگي براي بازيابي هويت اصلي خود و بهرمندي از منافع معنوي و مادي آن. البته در گام دوم نخبگان مردمي اين منطقه در بازتاب رسانه اي اين آرزوي ديرينه و تبيين آن در محافل عمومي نقش بسزايي ايفا نمودند كه اشاره به تمام آنان در اين وجيزه نمي گنجد.
اما اصلي ترين گام به پشتوانه اين سرمايه مردمي و نخبگاني توسط بعضي مديران شاخص و انقلابي بومي اين منطقه در استانداري مازندران سابق رقم خورد كه متاسفانه در تمام اين سالها سانسور و نامي از آنان برده نشده است و با مصادره اين دستاورد بزرگ به نام يك فرد! و يا گرو از يك جريان سياسي خاص نه تنها تاريخ اين استان را تحريف نموده اند بلكه جدي ترين آسيب را به راهبرد صدرالاشاره _كه دستاورد تاسيس اين استان است _ وارد نمودند!
تاسيس استان گلستان تحت فرآيند ياد شده محصول اوليه قالب بندي حقوقي اين مطالبه مردمي و نخبگاني توسط مديران و مسولين بومي اين منطقه در استانداري مازندران سابق بود.
در اين ميان مي بايست از چهره هاي شاخصي همچون محمد رضا ربيعي رييس دفتر گرانمايه استاندار مازندران، محمد عباسي معاون برنامه ريزي استانداري مازندران، حاج ذبيح نعمتي رييس بازرسي استانداري، حاج فتح الله نوري فرماندار آمل، محمدابراهيم كياپور فرماندار نكا و...نام برد.
اما چرا اين فراز مهم از تاريخ تاسيس اين استان سانسور شده و با قلب و تحريف، آخرين گام ها در حافظه تاريخي اين استان ثبت و ضبط شده و هر سال باز تكرار مي شود! آيا واقعا تحقق اين مهم مي تواند نتيجه اقدام تنها يك نفر باشد؟ با اين بازخواني چه پيامي به مردم منتقل مي شود و به كدام اصل خدشه وارد مي شود ؟ آيا با همين تحريف تاريخ اصل فردگرايي و فرد محوري در اداره امور اين استان با آن آرزوهاي بزرگ را انگاره سازي نكرديد؟ و تمام عقب ماندگي ها و ناكامي ها به همين اصل فردگرايي و خودمحوري در اداره استان باز نمي گردد!؟
رمز اصلي تداوم پيشرفت توام با عدالت در اين استان و دستيابي به افق چشم انداز ترسيم شده آن همان رمز تاسيس استان گلستان است؛ يعني همكاري و تعامل تمامي نخبگان دلسوز و مردم بزرگوار استان و اين نيز با بازخواني حقيقت تاريخ تاسيس اين استان و انتقال تمامي ارزش ها و اصول متاثر از آن به نسل كنوني و نسل هاي آينده تحقق خواهد يافت و نه تحريف و قلب آن.
6204