عزم ملي براي صيانت از منابع آبي و خاكي ضرروي است

اروميه- ايرنا- مديركل دفتر بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: عزم ملي براي صيانت از منابع آبي و خاكي ضرورت امروز كشور است و دولت در اين راستا نهايت تلاش خود را مي كند.

به گزارش ايرنا رحمان وهاب زاده روز پنجشنبه در آيين گراميداشت روز جهاني خاك در اروميه افزود: توجه به مسايل زيست محيطي جزو اولويت هاي اصلي دولت است و در اين زمينه از طرح هاي مديريت بهينه منابع آبي و خاكي كشور حمايت مي شود.
وي گفت: كشور از نظر فرسايش خاك از آمار متوسط جهاني فراتر رفته است و آذربايجان غربي نيز در برخي از نقاط از اين شرايط مستثني نيست.
وي اضافه كرد: دستيابي به توسعه پايدار چه در حوزه محيط زيست و چه در حوزه كشاورزي با دستبردهايي كه بشر به خاك مي زند، ممكن نيست.
مديركل دفتر بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: هم اكنون بسياري از كشورها خواهان وارد كردن خاك از ايران هستند و اين بيانگر وجود سرمايه اي عظيم در كشور است.
وهاب زاده با بيان اينكه داشتن آمايش سرزميني الزامي است، افزود: داشتن برنامه مديريتي صحيح در زمينه بهره برداري از منابع خاكي بايد با آگاهي از نوع بافت خاك براي هر محصول خاص همراه باشد در حالي كه هم اكنون هيچ توجهي به اين موضوع نمي شود.
ابراهيم سپهر، رييس انجمن علوم خاك آذربايجان غربي نيز در اين آيين گفت: صيانت از منابع منطقه با هدف مشاركت در احياي درايچه اروميه بايد جدي گرفته شود زيرا خشك شدن اين درياچه اين منطقه از بين مي رود.
وي افزود: لازم است تا به تغيير الگوي كشت اهميت داده شده و گياهاني با مصرف پايين آب جايگزين كشت چغندرقند شود.
سپهر ادامه داد: بهره گيري از روش هاي نوين آبياري نيز نبايد مورد غفلت قرار بگيرد و به كشاورزي حفاظتي و آبخوان داري نيز بايد توجه ويژه شود.
وي با بيان اينكه 95 درصد از توليد غذا وابسته به خاك است، ادامه داد: تصويب قانون حفاظت از خاك قابل قدرداني است اما خواستار ابلاغ رسمي اين قانون به دستگاه هاي اجرايي مربوطه و تدوين سريع آيين نامه هاي اجرايي هستيم.
رييس انجمن علوم خاك آذربايجان غربي ادامه داد: اين انجمن با توجه به احكام برنامه ششم توسعه مبني بر بهبود كيفيت خاك، افزايش ماده آلي خاك، كشاورزي حفاظتي و حفاظت از خاك خواستار اختصاص رديف هاي بودجه در لوايح بودجه هاي سالانه و از جمله بودجه سال 98 است.
وي با بيان اينكه بكارگيري نيروهاي متخصص در زمينه خاك تاثير مثبت در صيانت از آن دارد، گفت: از مسوولان و كارشناسان درخواست مي شود تا به تدوين سند ملي آمايش سرزمين و تبيين جايگاه خاك ها و اراضي كشاورزي اهتمام داشته باشند.
به گزارش ايرنا، آيين گراميداشت روز جهاني خاك با شعار پيش به سوي رفع آلودگي خاك توسط اداره كل حفاظت محيط زيست، همكاري انجمن علوم خاك استان، جهاد كشاورزي و گروه مهندسي علوم خاك دانشگاه اروميه و با حضور تشكلهاي زيست محيطي برگزار شد.
فرسايش خاك از موارديست كه در آذربايجان غربي و در شهرهاي اروميه و سلماس مشاهده شده است.
در زمينه منابع آبي نيز افت سفره هاي آبهاي زيرزميني در سال هاي اخير باعث شده است تا آذربايجان غربي با مشكل كم آبي و خشكي درياچه اروميه مواجه شود.
7125/3072