ميزگرد 'نقش آمار در توسعه كشور' در ايرنا اصفهان برگزار شد

اصفهان- ايرنا - ميزگرد 'نقش و تاثير آمار در توسعه كشور' روز پنجشنبه با حضور چند تَن از مسوولان، استادان دانشگاه و كارشناسان در خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) استان اصفهان برگزار شد.

آمار، دانشي است كه به مطالعه، گردآوري، تحليل، تفسير، ارائه و سازماندهي داده‌ها مي‌پردازد، اطلاعات و آمار به عنوان ابزارهاي لازم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها شناخته مي شود و براي نيل به اين هدف، جمع آوري داده، تجزيه و تحليل آماري و برنامه ريزي مناسب از مولفه هاي ضروري آن به شمار مي روند.
به گزارش ايرنا، در اين ميزگرد، محمدرضا لعلي معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان، غلامعلي رئيسي رئيس دانشكده مهندسي صنايع و سيستم هاي دانشگاه صنعتي اصفهان، نصرالله ايران پناه عضو هيات علمي گروه آمار دانشگاه اصفهان و مجتبي معقول مسوول كميته توليدات كشاورزي اتاق بازرگاني اصفهان حضور داشتند.
اين كارشناسان با اشاره به اهميت و نقش آمار در برنامه ريزي و مديريت، تاكيد كردند زماني نتايج همه اقدام ها و برنامه هاي يك دولت خوب و قابل قبول خواهد شد كه از آمار در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها استفاده شود.
آنان از جمله مشكلات و معضلات بكارگيري آمار در برنامه ريزي و تصميم گيري ها در كشورمان را پايين بودن سواد و فرهنگ آماري بويژه در ميان مديران، پراكنده و موازي كاري دستگاه هاي اجرايي مختلف، فقدان آمار در برخي بخش ها، جدا بودن نظام آماري از برنامه ريزي و فقدان ارتباط بين صنعت و دانشگاه در اين دانش بيان كردند.
اين كارشناسان، مهمترين راهكارها براي بكارگيري آمار و اطلاعات در برنامه ريزي و توسعه كشور را اصلاح قانون مركز آمار، تدريس دروس بيشتر مرتبط با آمار ثبتي و كاربردي در دانشگاه ها، افزايش سطح فرهنگ و سواد آماري در جامعه و حركت به سمت نظام آماري ثبتي برشمردند.
گزارش تكميلي اين ميزگرد روزهاي آينده در خروجي ايرنا قرار مي گيرد.
3011/6026/