100هزارميلياردتومان اوراق تسويه دربودجه 97درنظرگرفته شده است

اهواز - ايرنا - رييس مركز بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: 100 هزار ميليارد تومان اوراق تسويه در بودجه سال 97 به منظور پرداخت بدهي دستگاه هاي دولتي و بانك ها اختصاص يافته است.

به گزارش ايرنا مهدي بناني روز چهارشنبه در همايش تبيين استفاده از ظرفيت هاي اسناد خزانه اسلامي و اسناد اوراق تسويه خزانه در سرسراي شهيد هاشمي استانداري خوزستان بيان كرد: نيمي از اين مبلغ براي تسويه بدهي بخش خصوصي و نيم ديگر آن براي تسويه بدهي بانك ها و شركت هاي دولتي است.
وي افزود: دستگاه هاي اجرايي با استفاده از اين فرصت مي توانند بدهي هاي خود را پرداخت، و در صورتي كه به كاركنان خود نيز بدهكار هستند مي توانند از اين ظرفيت استفاده كنند.
بناني ادامه داد: براي هر استان مبلغ مشخصي تعيين نشده، و هر استان با توجه به سرعت عمل و پيگيري كه دارد مي تواند اوراق تسويه بيشتري را جذب كند.
وي گفت: اوراق تسويه به منظور تسويه بدهي دولت به طلبكاران خود منتشر مي شود كه تهيه اين اوراق از سال 96 شكل گرفته است.
بناني، افزود: دستگاه هاي اجرايي مي توانند اين اوراق را براي تسويه بدهي افرادي استفاده كنند كه علاوه بر اينكه از دولت (دستگاه اجرايي) طلب دارند بدهكار بانك نيز هستند و با پرداخت بدهي بانكي اين افراد بدهي خود را تسويه مي كنند.
رييس مركز بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: آموزش و پرورش و دانشگاه هاي علوم پزشكي بيشترين بدهي را به كاركنان خود دارند كه با فرصتي كه ايجاد شده مي توانند بخشي از بدهي خود را پرداخت كنند.
وي با اشاره به اينكه اوراق تسويه خزانه بدهي دولت را تسويه مي كند افزود: از سال 94 دولت مبلغ بدهي و طلب خود را در كشور در بخش ها و حوزه هاي مختلف تعيين تكليف كرده و مقرر شد اين بدهي ها با ساز و كاري در قالب اوراق تسويه خزانه برطرف شوند، اين روش در تمام دنيا استفاده مي شود و طرح جديدي نيست.
بناني ادامه داد: از سال 94 دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند كه اطلاعات مالي و دارايي خود را سالي پنج بار در سامانه سماد (مديريت بدهي ها و مطالبات دولت) ثبت كنند و در صورتي كه دستگاهي اطلاعات خود را در اين سامانه ثبت نكند براي وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود خارجي ندارد.
رييس مركز بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اوراق تسويه نوع يك بيان كرد: اين اوراق نيز براي تسويه بدهي دولت چاپ مي شود كه بر اساس سازو كاري كه براي استفاده از اين اوراق مشخص شده دولت بدهي خود را پرداخت مي كند.
بناني ادامه داد: دولت در سال 95 بالغ بر 120 هزار ميليارد ريال، در سال 96 نيز 50 هزار ميليار ريال و در سال 97 نيز 20 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه نوع يك چاپ كرده است.
وي گفت: اين اوراق براي اشخاص حقيقي، حقوقي و برخي شركت ها دولتي قابل استفاده است.
رييس مركز بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: در سال 96 نيز 30هزار ميليارد ريال با بخشودگي ماليات و 20 هزار ميليارد ريال با دريافت نشدن پول از بخش خصوصي سازي، بدهي هاي خود را تسويه كرد.
بناني گفت: همچنين در بودجه امسال 2 هزار ميليارد ريال براي تسويه بدهي شهرداري ها به دولت اختصاص يافته كه يك هزار و 300 ميليارد ريال از اين اعتبار توسط استان ها جذب شده است.
وي افزود: اسناد خزانه اسلامي از ديگر اوراقي است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد كرده كه به عنوان اوراق بدهي در بازار معامله مي شود و دولت در قبال اجراي پروژه توسط پيمانكار در تاريخ سر رسيد اسناد خزانه مكلف به پرداخت بدهي است.
رييس مركز بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادادمه داد:برخي محدوديت هايي در بحث اسناد خزانه وجود دارد كه يكي از اين محدوديت ها اين است كه به لحاظ ملاحظات شرعي دولت اجازه فروش اسناد را ندارد و بايد اين اوراق را به صورت چك مدت دار به پيمانكار تحويل دهد.
بناني بيان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي وظيفه مشخص كردن مكان هاي مصرف اين اسناد را دارد و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز وظيفه انتشار اين اوراق را بر عهده دارد.
7158/ 6037