كدام دانشگاه ها بیشترین دانشجو را دارند؟

تهران - ایرنا - بر اساس تازه ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سه دانشگاه دولتیِ زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، بیشترین تعداد دانشجو را از آن خود كرده اند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی كه زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، كتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی 96-95 را در شش فصل منتشر كرده است.
این كتاب در هر فصل به بررسی یكی از بخش های نظام آموزش می پردازد.
در ادامه به ارائه آماری از همین كتاب پرداخته می شود كه توزیع دانشجویان را بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و دانشگاه نشان می دهد.

**چند دانشجو در كشور داریم؟
توزیع درصد دانشجویان به تفكیك جنسیت در سال تحصیلی 96-95 حاكی از آن است كه از مجموع چهار میلیون و 73 هزار و 827 دانشجوی شاغل به تحصیل در مراكز آموزش عالی كشور، 46 درصد معادل یك میلیون و 871 هزار و 596 نفر دانشجوی دختر و 54 درصد، معادل دو میلیون و 202 هزار و 231 نفر از دانشجویان را مردان تشكیل می دهند.

**تحصیل 53 درصدی دانشجویان در دولتی ها
بر اساس همین آمار، 53.86 درصد دانشجویان معادل دو میلیون و 193 هزار و 968 دانشجو در موسسات آموزش عالی بخش دولتی تحصیل می كنند.
در این میان، 88.61 درصد دانشجویان، معادل سه میلیون و 609 هزار و 944 نفر در دوره های روزانه مشغول به تحصیل هستند.
**علوم انسانی پرطرفدارترین گروه آموزشی
آمار دیگری از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نشان می دهد كه 46.94 درصد دانشجویان، معادل یك میلیون و 912 هزار و 63 نفر در گروه علوم انسانی، 5.92 درصد دانشجویان، معادل 241 هزار و 40 نفر در گروه علوم پایه، 6.18 درصد دانشجویان، معادل 251 هزار و 715 نفر در گروه علوم پزشكی، 28.89 درصد دانشجویان، معادل یك میلیون و 176 هزار و 730 نفر در گروه فنی مهندسی، 3.94 درصد دانشجویان، معادل یك 160 هزار و 320 نفر در گروه كشاورزی و دامپزشكی و 8.15 درصد دانشجویان، معادل 331 هزار و 959 نفر در گروه هنر مشغول به تحصیل هستند.

**دانشگاه آزاد؛ پر دانشجوترین دانشگاه
بر اساس توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش عالی، 37.82 درصد دانشجویان، معادل یك میلیون و 540 هزار و 534 نفر در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می كنند و این آمار حاكی از آن است كه این دانشگاه بیشترین تعداد دانشجو را میان تمام دانشگاه ها و مراكز آموزشی دارد.
همچنین كمترین تعداد دانشجویان معادل 0.79 درصد كه 32 هزار و 148 نفر را نشان می دهد در دستگاه های اجرایی تحصیل می كنند.

**استان تهران؛ پر دانشجوترین استان
استان تهران با 21.92 درصد، معادل 892 هزار و 843 نفر دارای بیشترین تعداد دانشجو در بین سایر استان های كشور است.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، استان های ایلام با 0.86 درصد، معادل 35 هزار و پنج نفر، خراسان شمالی با 0.91 درصد، معادل 36 هزار و 997 نفر، همچنین كهگیلویه و بویر احمد با 1.01 درصد، معادل 41 هزار و 209 نفر، كمترین تعداد دانشجو را از آن خود كرده اند.

**فراوانی دولتی ها در 3 استان
بیشترین درصد دانشجویان بخش دولتی به كل دانشجویان به ترتیب در استان های خراسان جنوبی شامل 75.55 درصد، ایلام 73.68 درصد، سیستان و بلوچستان 70.82 درصد اعلام شده است.
این آمار نشان می دهد كمترین تعداد دانشجو مربوط به استان های قزوین 37.09 درصد، مازندران 47.09 درصد و تهران با 47.31 درصد، است.

**پرتعدادترین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم
از بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد و تبریز بیشترین تعداد دانشجو را پس از دانشگاه های پیام نور، جامع علمی كاربردی و فنی حرفه ای دارا هستند.
**9492**1601**