كاهش شهریه وابستگان هیات علمی و كاركنان دانشگاه تهران باطل شد

تهران- ایرنا- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از یك مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، با كاهش شهریه این دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و كاركنان آن مخالفت كرد.

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، در شكایت سازمان بازرسی كل كشور در این مورد آمده است: «هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان 80 درصد شهریه مصوب تعیین كرده است كه این امر تبعیض ناروا است.
این گزارش حاكی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با این استدلال كه بر اساس بند «9» اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و كاركنان دانشگاه امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان 80 درصد مصوب كرده است، بنابراین این مقرره وجاهت قانونی ندارد و آن را ابطال كرد.
اجتمام*٣٢٢٩*1834