درمان بیماران به دلیل كمبود تجهیزات پزشكی مختل نمی شود

تهران- ایرنا- سرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، گفت: تامین تجهیزات پزشكی تا پایان سال با همكاری دانشگاه های علوم پزشكی و شركت های تامین كننده مدیریت شده است و در حال حاضر مشكل حادی كه روال عادی درمان بیماران را مختل كند، وجود ندارد.

محمدمهدی علاءالدین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در با همكاری دانشگاه های علوم پزشكی، شركت های تامین كننده و نهادهای پشتیبان وزارت بهداشت در نظر است بر اساس نیازسنجی مدون مراكز درمانی، تامین تجهیزات و ملزومات پزشكی را در سال 1398 نیز برنامه ریزی كنیم.
وی اضافه كرد: سامانه ای در پرتابل imed.ir به منظور اعلام و ثبت كمبودهای تجهیزات پزشكی ایجاد شده و به همه دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز درمانی سراسر كشور اعم از دولتی و خصوصی نیز دسترسی به كارتابل داده شده است تا هرگونه كمبود و مواردی كه تامین آن با مشكل مواجه است، در این سامانه ثبت و اعلام شود.
سرپرست گروه نظارت بر تامین تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، اظهار داشت: موارد اعلام شده در سامانه اعلام كمبودهای تجهیزات پزشكی از سوی دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز درمانی به صورت روزانه ارزیابی شده است و در صورت امكان با پیگیری های لازم برطرف می شوند و از سوی دیگر تمام موارد در جلسات كمیته مدیریت تامین مطرح شده و با تحلیل و بررسی اطلاعات سامانه های مختلف و ارزیابی نحوه تولید و واردات، در صورت لزوم در زمینه اقدامات لازم برای جلوگیری از كمبودهای احتمالی آتی تصمیمات لازم اتخاذ می شود.
علاءالدین افزود: موارد كمبودهای احصا شده از طریق پیگیری رفع مشكلات تامین كنندگان اصلی، ایجاد تسهیل و افزایش سقف ارزی و برخی شركت هایی كه توانایی بیشتری برای واردات آن كالا را دارند، دنبال شده است یا در موارد حادتر از طریق فراخوان تامین، تمام شركت ها برای واردات فوریتی یا اقدام هیات امنای صرفه جویی ارزی حسب ماموریت محوله به آن از سوی وزارت بهداشت برای تنظیم بازار در زمان كوتاه برطرف می شود.
وی با تاكید بر برخی تمهیدات انجام شده، گفت: تاكنون با پیگیری و تعامل شركت های تولیدكننده و شركت های واردكننده، بسیاری از اقلام ضروری مورد نیاز مراكز درمانی تامین شده است و برخی كاستی ها نیز از طریق فراخوان ها و اقدام هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، تامین و تدبیر می شود.
علاءالدین ادامه داد: در حال بررسی و برنامه ریزی برای هرگونه شرایط محتمل در آینده هستیم و به طور قطع با حمایت از تولید ملی، اختصاص منابع ارزی و تمهید نقل و انتقال مالی شركت ها، تسهیل واردات، برگزاری فراخوان های تامین و اقدام هیات امنا صرفه جویی ارزی در موارد لازم، در تامین تجهیزات و ملزومات پزشكی چالشی متوجه مردم و روال درمانی بیماران نخواهد بود.
اجتمام**9185*1834