آمريكا با قطعنامه سازمان ملل در خصوص پناهندگان مخالفت كرد

تهران-ايرنا- آمريكا روز سه شنبه تنها مخالف پيش نويس سالانه قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره اقدام كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل (UNHVR) بود و دليل مخالفتش را وجود مفادي در متن اين قطعنامه در مغايرت با منافع مستقل دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريكا عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، اين قطعنامه در بيش از 60 سال گذشته به طور معمول با توافق عمومي پذيرفته شده است اما امسال واشنگتن خواستار راي گيري درباره آن شد.
پيش نويس اين قطعنامه با 176 راي موافق در كميته حقوق بشر مجمع عمومي پذيرفته شد . سه كشور راي ممتنع دادند و 13 كشور راي ندادند. اكنون قرار است اين قطعنامه درماه دسامبر رسما در مجمع سازمان ملل متشكل از 193 عضو تصويب شود.
«كِلي كوري» نماينده آمريكا در امور اقتصادي و اجتماعي به كميته مذكور گفت در حالي كه آمريكا براي محتواي كلي متن قطعنامه و به پيوست آن توافق جهاني درباره مهاجرت، ارزش قائل است، در اين متن به برخي از نگراني هاي آمريكا در مسائل مربوط به پناهندگان پرداخته نشده است.
وي با اشاره به تعهد سازمان ملل در قبال رويكردي جهاني براي مقابله با مشكلات ناشي از پناهندگان و مهاجران افزود: نگران اين هستيم كه قطعنامه اي كه امروز در مقابل ما قرار دارد مفادي داشته باشد كه به طور مستقيم در تضاد با منافع مستقل كشور ما باشد.
اين مقام آمريكايي افزود: ما همچنين نگراني هايي جدي درباره لحن اين قطعنامه، در خصوص گزينه هاي جايگزين براي بازداشت و نيز «نياز» به محدوديت بازداشت پناهجويان هستيم. ما كساني را كه به طور غيرقانوني واردخاك آمريكا مي شوند، بر اساس قوانين داخلي مهاجرتي و منافع ملي خود بازداشت و تحت پيگرد قرار مي دهيم.
دولت ترامپ با آغاز اجراي سياست مهاجرتي «بدون ارفاق» خود كه به جداكردن كودكان و والدين خانواده هاي مهاجر در مرز آمريكا و مكزيك منجر شد؛ خشم عمومي را در داخل و خارج اين كشور برانگيخت.
كشورهاي سازمان ملل ژوئيه گذشته درباره پيمان مهاجرتي جهاني غيرالزام آوري درامور مهاجرت توافق كردند آمريكا به دليل نگراني مغايرت آن با منافع مستقل خود از مذاكرات مربوطه خارج شد.
كوري گفت آمريكا متعهد به كمك به پناهندگاني است كه تا ممكن به كشور خود نزديك هستند و در سال گذشته حدود 1.6 ميليارد دلار به كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل كمك كرده است.
به گزارش ايرنا، پيمان جهاني مهاجرتي سازمان ملل متحد براي مهاجرت امن، منظم و قاعده‌مند در ماه ژوئيه(تير/مرداد) توسط همگي 193كشور عضو اين سازمان به جز آمريكا تاييد شد. اين پيمان كه مهاجرت بين المللي را از جمله از نظر ابعاد انساني و حقوق بشري رسيدگي مي كند، كمك شاياني به روند اداره جهاني و هماهنگي ها در حوزه مهاجرت بين الملل كرده و چارچوبي را براي همكاري بين المللي جامع در مورد مهاجرت به وجود مي آورد و طيفي از تعهدات قابل اجرا، ابزارهاي اجرايي و چارچوبي براي پيگيري و بازبيني تمامي ابعاد مهاجرت بين الملل، به كشورهاي عضو ارائه مي دهد.
اروپام**9158 ** 1546