بررسي آينده آب كشاورزي ايران در پنج نشست تخصصي

كرج- ايرنا- موضوع وضعيت آب كشاورزي ايران هفته آينده در پنج نشست تخصصي با ميزباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مستقر در كرج ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

دبير برگزاري چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران و ششمين جشنواره مهندسي و مديريت آب ايران روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين 2 رويداد علمي- تخصصي و فرهنگي به صورت همزمان طي روزهاي 22 و 23 آبان ماه در كرج برگزار مي شود.
هادي ميرابوالقاسمي افزود: اين 2 گردهمايي در بخش آب به خصوص بخش مهندسي و مديريت آب كشور به عنوان رويدادهاي شناخته شده و اثرگذار تلقي مي شوند و مخاطبان خاص خود را دارند.
وي اظهار داشت: در اين كنگره ها حدوده 550 مدعو از سراسر كشور داريم كه كارشناسان ارشد از سازمان هاي دولتي، دانشگاهي، موسسات تحقيقاتيٍ، شركت هاي مشاور و شركت هاي پيمانكاري در امورآب حضور دارند.
ميرابوالقاسمي با بيان اينكه كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران در قالب پنج نشست تخصصي همراه با ارايه مقالات برگزار مي شود، گفت: نخستين نشست با عنوان چشم اندازهاي منابع و مصارف آب كشاورزي در ايران برگزار مي شود.
وي افزود: در اين نشست تخصصي نگاهي به ميزان منابع آب كشاورزي و حجم منابع آب تجديد شونده مي شود ضمن اينكه ميزان مصرفي آب كشاورزي و وضع فعلي آن بررسي خواهد شد.
دبيربرگزاري كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران اظهار داشت: دومين نشست نيز به چشم اندازهاي توسعه كشاورزي در ايران مي پردازد به طوريكه آيا روندي كه توسعه كمي و كيفي كشاورزي در ايران دارد آيا درست است يا نه؟
وي گفت: اگر اين روند درست بوده به كجا مي خواهد برسد و اين توسعه آيا مي تواند به همين روند ادامه يابد يا اينكه نمي تواند و بايد متوقف بشود و از حالت كمي خارج شده و به حالت كيفي برسد.
ميرابوالقاسمي عنوان سومين نشست تخصصي را منابع و مسايل بهره برداري از آب هاي نامتعارف ذكر كرد و افزود: اكنون در مجامع علمي به اين قطعيت رسيده اند كه آب هايي كه به عنوان زهاب و آب خاكستري و نامتعارف تلقي مي شوند بايد در چرخه توليد كشاورزي وارد شود و اگر اينچنين نشود براي تامين آب كشاورزي در آينده دچار مشكل مي شويم.
وي ادامه داد: در اين نشست ها ميزان، حجم و نوع اين آب ها مشخص مي شود ضمن اينكه تصميم گيري در مورد استفاده از اين نوع آب ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
دبير برگزاري چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران گفت: چهارمين نشست اين كنگره نيز به انتقال مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي در ايران مي پردازد به طوريكه اكنون بيش از 60 درصد مديريت بخش مهندسي يا بهره برداري و نگهداري كشاورزي در ايران در اختيار دولت است .
وي بيان داشت: تحليل هاي عمده مجامع كارشناسي و علمي و تحقيقاتي اين است كه اگر وظايف دولت در اين بخش ها كم نشود در آينده بخش كشاورزي ايران دچار مشكل خواهد شد.
وي گفت: در اين نشست به مسايل و مشكلات در انتقال مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و همچنين ميزان اجراي اين شبكه ها و نياز در آينده پرداخته مي شود.
ميرابوالقاسمي عنوان پنجمين نشست را مسايل حكمراني ديپلماسي و حقوق آب در ايران دانست و افزود: اين موضوع از حدود يك دهه اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: بحث ديپلماسي آب ريز داخلي به مسايل و اختلافات در ميان استان ها و شهرستان ها
مي پردازد.
وي گفت: همچنين به بحث مديريت آب هاي مرزي و مسايل و مشكلات مديريت آب با همسايگان خارجي پرداخته مي شود.
دبير چهارمين كنگره مهندسي و مديريت آب و خاك ايران افزود: حقوق آب مبحثي است كه هنوز تعريف مشخصي در ايران براي آن نيست و وظايف عمومي در خصوص چگونگي مديريت آب مشخص نشده است.
وي اضافه كرد: يكي از مشكلات در بحث حكمراني آب اين است كه اين موضوع دولتي است و تحليل ها اين است كه بايد به سمت بخش خصوصي برود.
وي اظهار داشت: محتواي كلي كنگره برگزاري اين پنج نشست طي 2 روز است كه 2 نشست در روز اول و 3 نشست در روز دوم برگزار مي شود.
ميرابوالقاسمي ادامه داد: براي اين كنگره 96 مقاله از سوي متخصصان، كارشناسان و دانشجويان به دبيرخانه كنگره ارسال شد كه پس از داورهاي تخصصي 31 مقاله پذيرفته شده است كه به صورت شفاهي و سخنراني در حاشيه اين نشست ها در سالن هاي جنبي ارايه مي شوند.
وي گفت: نتايج اين نشست ها به وزارت خانه هاي مربوطه همچون وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه براي اقدام منعكس مي شود.
وي اضافه كرد: ششمين جشنواره مهندسي مديريت آب ايران نيز قدمت 14 ساله دارد و محور آن شناسايي و تجليل از افراد اثرگذار و پيشكسوتان مهندسي و مديريت آب ايران است بطوريكه درپنج جشنواره گذشته 84 نفر از اين افراد از نقاط مختلف كشور شناسايي و تجليل شده اند.
ميرابوالقاسمي افزود: در اين دوره هم 6 نفر از افراد اثرگذار در آب كشور كه پيشكسوت هم هستند انتخاب شده اند كه 2 نفر دانشگاهي، يك نفر از حوزه عمومي بخش آب، 2 نفر از شركت مهندسي مشاوره و يك نفر نيز از شركت پيمانكاري مي باشند.
كنگره مهندسي مديريت آب و خاك ايران و جشنواره مهندسي آب ايران از سال 1384 به ميزباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مستقر در كرج برگزار مي شود.
6156/ 6155