ظرفيت اقتصادي مغفول گياهان دارويي - الناز ملكي*

سمنان - ايرنا - توسعه كشت گياهان دارويي در اراضي مرتعي و فرآوري اين محصولات، راهكاري براي توانمند سازي جوامع محلي، بهبود معيشت و اشتغالزايي است.

در زمان كنوني كه كشور با برخي مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند و شايد چرخ صنعت آن طور كه مطلوب است، نمي چرخد عرصه هاي منابع طبيعي ثروتي خدادادي، در دسترس و گره گشا براي ايران است. گياهان دارويي يكي از ظرفيت هاي عرصه هاي منابع طبيعي است كه استفاده از اين آن به معناي تحقق اقتصاد مقاومتي است و مي تواند موجب رونق اقتصادي شود. در شرايطي كه خشكسالي و كاهش علوفه زندگي عشاير را با مشكلات مواجه كرده است، توسعه كشت گياهان دارويي در عرصه هاي مرتعي راهكار بهبود معيشت آنان است. جنبه ديگري كه توسعه كشت گياهان دارويي را توجيه مي كند كم آب بر بودن و مقاوم به هواي خشك و نامساعد است. گياهان دارويي مي تواند به عنوان الگوي جديد كشت جايگزين گياهان زياد آب بر مدنظر قرار گيرد. كشت گياهان دارويي در خشكسالي هاي اخير بهترين راهبرد براي مديريت منابع آبي و مقابله با خشكسالي و كم آبي است و استفاده از ظرفيت خدادادي عرصه هاي مرتعي كشور در گياهان دارويي راهكار مقابله با كم آبي و خشكسالي محسوب مي شود. در توسعه كشت گياهان دارويي بايد 2 اصل مهم تامين بازار فروش و فرآوري اين گياهان به منظور افزايش ارزش افزوده مدنظر قرار گيرد. تحقق اين 2 راهبرد نيازمند تدوين سند راهبردي است و اكنون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در حال تدوين آن سند است اما آنچه اثرگذاري و درصد موفقيت اين سند را افزايش مي دهد نظارت بر اجراي صحيح و اصولي كار از قدم اول كاشت تا پايان يعني صادرات است. به گفته كارشناسان در زمان حاضر كشورهاي اروپايي، كشورهاي حوزه خليج فارس و هند خواهان گياهان دارويي كشورمان هستند به طوري كه در شش ماه ابتدايي امسال، 877 هزار و 632 كيلوگرم و در سال گذشته يك ميليون و 337 هزار و 699 كيلوگرم محصولات فرعي جنگلي و مرتعي به اين كشورها صادر شده است. به گفته كارشناسان هم اكنون در كشور از 400 هكتار اراضي مرتعي، گياهان دارويي برداشت مي شود. قارچ ترافل، كتيرا خرمني، آنغوزه تلخ و شيرين ، بوته گاو زبان و گل آن، باريجه، كاپاريس، آويشن و اسفناج وحشي از جمله گياهان دارويي صادراتي كشور در زمان حاضر است. كارشناسان همچنين گردش مال گياهان دارويي در كشور را 70 هزار ميليارد ريال عنوان كرده اند كه با ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري گياهان دارويي اين ميزان افزايش خواهد يافت. باريجه از جمله گياهان دارويي با ارزش و ارز آور به كشور است كه در زمان حاضر كه اين محصول تجاري سازي و فرآوري نشده و اكنون از بهره برداران هر كيلوگرم در حدود يك ميليون و 500 هزار ريال خريداري مي شود. 7342/7408/1772 *خبرنگار ايرنا