الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد مردمي شود

تهران-ايرنا- معاون مديـر كل دفتر بـرنـامه‌ريزي كلان آب و آبـفاي وزارت نيـرو گفت: براي پذيرش الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نزد مردم بايد با فراخوان عمومي به ترويج اهداف پرداخت.

هدايت فهمي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا درباره اهميت طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اظهار كرد: در اين الگو صحبت از تركيب دو تمدن ايراني و اسلامي است كه خلق اين تمدن ها به سادگي ميسر نمي شود.اهميت اين الگو بيشتر به دليل قدمت طولاني مدت تمدن هاي غني اسلامي و ايراني است.
اين پژوهشگر منابع آب با اشاره به گزاره هاي مناسب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، گفت: البته اين گزاره ها نياز به تكميل بيشتر دارند چرا كه الگو بايد با نشان دادن جهت حركت، اهداف و راهكار رسيدن به تدابير در درازمدت به عنوان چراغ راه ملت عمل كند.
فهمي ادامه داد: سهم تمدن ايراني درمجموعه اين الگو را بسياركم ديدم كه بايد با انديشيدن تدابيري تجديد نظرهاي لازم اعمال شود.

**اهميت نحوه استقرار گزاره هاي الگو
معاون دفتر بـرنـامه‌ريزي كلان آب و آبـفاي وزارت نيـرو در ادامه درباره ويژگي هاي منحصر به فرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حوزه محيط زيست، گفت: اين الگو در مسائل مربوط به مربوط به آمايش، امانت مداري در محيط زيست و مولفه هاي مديريت سرزميني اهداف مناسبي براي توسعه طراحي كرده است اما اين اهداف به تنهايي براي رسيدن به پيشرفت كافي نيست.
فهمي به اهميت نحوه استقرار گزاره هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در ابعاد مختلف اشاره كرد و يادآورشد: اين الگو به يك چشم انداز كلي، ارزش ها، هنجارها و راهكار مناسب براي تحقق اهداف نياز دارد كه در نهايت با مشخص كردن شاخص هايي براي پايش اين الگو كامل شود.
وي خاطرنشان كرد: بيان اهداف به تنهايي تضميني براي اجرا نيست، بايد در كشور بسياري از برنامه ها و راهبردها را مشخص كنيم چراكه در غير اين صورت شاخص سنجش، ارزيابي و كنترل به درستي انجام نمي شود.

**نخبگان نمي توانند براي عموم نسخه صادر كنند
اين پژوهشگر محيط زيست همچنين درباره راهكار مناسب براي تحقق اهداف و برنامه هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اظهار كرد: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به دو تمدن بسيار مهم مربوط است كه براي استقرار و ارائه الگو به زمان بسياري نياز دارد، از اين رو استفاده از مجموعه نظرات مردمي در راستاي تحقق اهداف امري ضروري است.
فهمي در ادامه مشاركت مردمي را راه رسيدن به اهداف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دانست و گفت: اين الگو بايد در اختيار تمامي مردم جامعه قرار گيرد تا همه مردم با اظهار نظر درخصوص مسائل مختلف، خود را در تدوين اين الگو سهيم بدانند. تمدن را فقط نخبگان و خبرگان نمي سازند بنابراين نمي توانند براي عموم نيز نسخه صادر كنند.
9491