43 وكيل جديد به وكلاي مورد اعتماد رئيس قوه قضائيه اضافه شد

تهران-ايرنا- 43 وكيل جديد به فهرست وكلاي مورد اعتماد رئيس قوه قضائيه در استان تهران، موضوع تبصره ماده 48 قانون آئين دادرسي كيفري اضافه شد.

به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، پيشتر دستگاه قضايي 20 وكيل مورد اعتماد رئيس قوه قضائيه را براي وكالت در پرونده هاي امنيتي در استان تهران معرفي كرده بود كه با اضافه شدن 43 وكيل ديگر، تعداد اين افراد به 63 نفر مي رسد.
بر اساس گزارش خبرنگار ايرنا، اسامي اين وكلا به اين شرح است: امان الله كشاورز، محمدرضا ساكي، مجيد يوسفي، محمدكاظم كاظم زاده، محمد طاهري ابهر، سيامك مدير خراساني، حسين رضا هادي شايسته، خليل فارسيجاني، نورالله عزيز محمدي، علي رضا هاديان رسناني، سيد امير حسيني امامي، مجيد حميدي، حسن خدادادي، سيد حميد شريعتي فرد، احمد سرتيپ زاده، محسن ملكي، محمد محسني، بهروز ابوالحسني، فخرالدين جعفر زاده، محمدكيالاشكي، محمد علي محمدي، حسن اسماعيل نژاد، روح الله حسينيان، حسين محبيان، ابوالفضل حسيني، محمد پورنبي نوقابي، علي رضا قرباني، سيد احد ميري لواساني و مجتبي پناهي از جمله وكلايي هستند كه نامشان در فهرست جديد وجود دارد.
سيدعلي غروي، عيسي الوندي، حشمت الله صادقي، حسين شهرابي فراهاني، علي رضا غفاري، مظفر احمدي دستگردي، حسن شكري، سيد ضياء عدناني، داود شهادت، مهدي زرودي، محسن رضايي، حميدرضا محمدي، محمد كريمي و حميدرضا قمري از ديگر اسامي موجود در اين فهرست هستند.
از نكات جالب توجه فهرست جديد، وجود نام سيامك مديرخراساني قاضي بازنشسته دادگستري و رئيس سابق شعبه 76 دادگاه كيفري يك استان تهران است.
مديرخراساني، رسيدگي به پرونده محمود احمدي نژاد رئيس دولت هاي نهم و دهم، محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهوري در دولت دهم، رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران و رسيدگي به پرونده شكايت جان باختگان حادثه بازداشتگاه كهريزك از سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران را در كارنامه كاري خود دارد.
همچنين در اين فهرست نام نورالله عزيزمحمدي ديگر قاضي باسابقه دادگاه كيفري يك استان تهران كه بازنشست شده و پروانه وكالت گرفته به چشم مي خورد. عزيزمحمدي درباره خودش گفته كه در طول قضاوت خود به چهار هزار پرونده قتل رسيدگي و حدود سه هزار حكم قصاص صادر كرده است.
بر اساس تبصره ماده 48 قانون دادرسي كيفري، در پرونده هاي جرايم امنيتي وكلاي مورد اعتماد رئيس قوه قضاييه در مرحله دادسرا مي توانند فعاليت كنند.
اجتمام*ع.ي * 3063