برنامه حمايتي از خانوارهاي كم درآمد در هيات دولت بررسي شد

تهران -ايرنا -هيات دولت در جلسه عصر يكشنبه به رياست رييس جمهوري، منابع و مصارف برنامه حمايتي دولت از خانوارهاي كم درآمد و نحوه تامين منابع موردنياز و كيفيت بسته حمايتي و افراد و خانوارهايي كه بايد مورد حمايت قرار بگيرند را مورد بحث و بررسي قرار داد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، در اين جلسه همچنين اعضاي دولت به بررسي آثار و پيامدهاي هر يك از جنبه هاي بسته حمايتي دولت پرداختند و ادامه مباحث به جلسه آينده موكول شد.
هيات وزيران همچنين با اختصاص اعتبار و تسيهلات بانكي براي جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در برخي از مناطق كشور موافقت كرد.
براين اساس، مبلغ 100 ميليارد ريال اعتبار به منظور برنامه ريزي هاي صورت گرفته جهت تأمين هزينه هاي اضطراري و ضروري ناشي از مخاطرات طبيعي در كشور، به سازمان مديريت بحران كشور اختصاص يافت.
اختصاص مبلغ 27 ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از زلزله 24 تيرماه 97 در شهرستان جاجرم واقع در استان خراسان شمالي، از ديگر موارد مصوب هيات وزيران بود.
اعتبار يادشده شامل كمك بلاعوض معيشتي براي 380 واحد آسيب ديده از زلزله به ازاي هر واحد مبلغ 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض تعميري جهت 85 واحد مسكوني روستايي آسيب ديده به ازاي هر واحد 20 ميليون ريال، كمك بلاعوض جهت بازسازي 295 واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد 50 ميليون ريال است.
همچنين با تصويب دولت، مبلغ 128 ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت با سود 4 درصد در مناطق روستايي و 5 درصد در مناطق شهري به آسيب ديدگان ناشي از زلزله در استان مذكور براي بازسازي واحدهاي مسكوني اختصاص يافت.
اين تسهيلات در جهت بازسازي 295 واحد مسكوني روستايي خسارت ديده به ازاي هر واحد تا سقف 300 ميليون ريال، تعمير تعداد 85 واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا سقف 120 ميليون ريال و تأمين لوازم معيشتي تعداد 295 واحد مسكوني به ازاي هر واحد تا سقف 100 ميليون ريال خواهد بود.
هيات وزيران در ادامه، با امهال اصل تسهيلات اخذ شده تا 15 مهرماه 1397 خسارت ديدگان ناشي از سيل اخير در استان هاي مازندران و گيلان به مدت دو سال موافقت كرد.
دولت همچنين مبلغ 5 ميليارد و 408 ميليون ريال براي تأمين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (2317) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام از بانك كشاورزي به دليل بارش برف سنگين و طوفان اختصاص داد.
شبك**سيام**1751**1392