اقدامات تسهيل‌گرانه محلات كرمان در سطح يك الگوي ملي است

كرمان - ايرنا - معاون امور آسيب ها و مسايل اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دفاتر تسهيل گري در استان كرمان گفت: اقدامات تسهيل‌گرانه محلات كرمان در سطح يك الگوي ملي است.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي جهاد دانشگاهي استان كرمان رضا محبوبي در بازديد از تعدادي از دفاتر تسهيل گري شهر كرمان افزود: مساله هويت يابي و انسجام اجتماعي و نظارت هاي اجتماعي به عنوان سيماي اجتماعي تعبير مي شود كه به عنوان مهمترين مساله فراروي دفاتر تسهيل گري قرار دارد.
وي تصريح كرد: تشكيل كارگروه هاي محله اي و جلب مشاركت ساكنان اين محلات و انجام اقدامات تسهيلگرانه با مشاركت مردمان خود اين محلات نقش موثري در ايجاد حس تعلق خاطر به محله و ايجاد هويت و تشخص اجتماعي براي ساكنان محله حاشيه اي ايفا خواهد كرد.
اين بازديد با حضور مديركل امور اجتماعي استانداري كرمان، رئيس جهاددانشگاهي استان و مدير طرح تسهيل گري استان انجام شد.
همچنين دراين بازديد مديران دفاتر تسهيل گري محله بني هاشم، محله شهرك صنعتي و سرآسياب و محله الله آباد و شهرك پدر به بيان آسيب هاي اجتماعي و مسائل كالبدي هريك از اين محلات پرداخته و اقدامات انجام شده برنامه هاي دفاتر خود را براي توانمند سازي مردم و ارتقاي كيفيت زندگي در هريك از اين محلات را بيان كردند.
دفاتر تسهيل گري توسط جهاد دانشگاهي استان كرمان و با نظارت عاليه دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمان در محلات حاشيه اي و گاها با بافت فرسوده ايجاد شده اند و در ابعاد گوناگون كالبدي و شهرسازي، اجتماعي، مددكاري و اقتصادي اقدام به تسهيل گري و توانمند سازي ساكنان اين محله مي كند.
7437/ 5054