رئيس جديد سازمان فناوري اطلاعات ايران منصوب شد

تهران- ايرنا- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات «امير ناظمي اشني» را به عنوان رئيس جديد سازمان فناوري اطلاعات ايران منصوب كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، «محمدجواد آذري جهرمي» با صدور حكمي «امير ناظمي اشني» را به عنوان رئيس جديد سازمان فناوري اطلاعات ايران و معاون خود برگزيد.
پيش از اين «رسول سراييان» سمت معاونت وزير و رياست سازمان فناوري اطلاعات را برعهده داشت كه به دليل ابلاغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي ناچار به ترك اين مسووليت شد.
امير ناظمي اشني داراي دكتري مديريت فناوري از دانشگاه علامه طباطبايي بوده و مديريت گروه آينده انديشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور را برعهده داشته است.
اجراي پروژه نقشه راه خدمات بانكداري جامع، مديريت روش شناسي پروژه نقشه راه صنايع الكترونيك مخابرات ايران و مديريت روش شناسي طرح نقشه راهبردي توسعه امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور از سوابق ديگر ناظمي بوده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از سراييان به دليل تلاش براي تغيير استراتژي سازمان به عنوان يك سازمان توسعه اي به جاي يك سازمان پروژه گرا، تقويت بخش خصوصي به ويژه كسب و كارهاي نوپاي ديجيتالي، توسعه زيرساخت هاي دولت الكترونيك و شتاب بخشي به ارايه خدمات دولت الكترونيكي و پيشبرد اهداف سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات با كمك بخش خصوصي قدرداني كرده است.
اقتصام**2078**2022