ساماندهي خاطرات ماندگار و فراموش شدني در هنگام خواب

تهران-ايرنا- محققان دانشگاه بن آلمان دريافتند مغز انسان در هنگام خواب خاطراتي را كه در بيداري قابل يادآوري نيستند، بازبيني كرده و خاطرات ماندگار و فراموش شدني را ساماندهي مي كند.

به گزارش روز شنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، محققان با كمك بيماران مبتلا به صرع كه در مغز آن ها الكترود كار گذاشته شده است، توانستند الگوهاي فعاليت مغز را با دقت بالا ارزيابي كنند. براي اين منظور از داوطلبان خواستند كه مجموعه اي از تصاوير را به خاطر بسپارند. سپس فعاليت مغز آن ها را در هنگام خواب اندازه گيري كردند و توانستند آثار فعاليت باند گاما مربوط به هر تصوير را شناسايي كنند.
در جريان اين تحقيقات مشخص شد در هنگام خواب مغز داوطلبان هر يك از تصاوير را مجددا به خاطر مي آورد و قادر است تصاويري را بازبيني كند كه در هنگام بيداري، قادر به يادآوري آن ها نيست.
بر اساس اين تحقيقات فعال شدن يك تصوير در هنگام خواب، يادآوري آن را در زمان بيداري تضمين نمي كند. در واقع زماني كه فعاليت باند گاما مربوط به يك تصوير با امواج هيپوكامپ همراه باشد، شخص قادر است آن تصوير را مجددا به ياد آورد.
همچنين محققان دريافتند فعاليت باند گاما در زمان اولين مشاهده تصوير به دو مرحله شامل پردازش سطحي و مرحله پردازش عميق تقسيم مي شود و تنها تصاويري كه هم در زمان اولين مشاهده و هم در هنگام خواب، مرحله پردازش عميق در مورد آن ها فعال مي شود، بعدا توسط داوطلبان يادآوري مي شوند.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه Nature Communications منتشر شده است.
علمي (6)**9259**1440