افزايش همكاري ايران و برزيل براي تامين نهاده هاي كشاورزي

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: همكاري هاي ايران و برزيل براي تامين نهاده هاي كشاورزي به ويژه كودهاي شيميايي افزايش مي يابد.

به گزارش يكشنبه تارنماي شركت خدمات حمايتي كشاورزي، حميد رسولي در جلسه مشترك با «رودريگو دي آزردو سانتوس» سفير برزيل در تهران، افزود: راه هاي توسعه روابط تجاري و تسهيل صادرات و واردات نهاده هاي كشاورزي با برزيل بررسي و تصميم هاي مناسبي در اين زمينه اتخاذ شده است.
در اين نشست كه در شركت خدمات حمايتي كشاورزي برگزار شد، برخي مديران شركت هاي پتروشيمي و وزارت امورخارجه حضور داشتند.
طبق آمارها، بخش كشاورزي كشور ساليانه به چهار ميليون تن كود پايه (اوره، فسفاته و پتاسه) نياز دارد كه فقط نزديك 2 ميليون و 400 هزار تن در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد؛ زيرا ميانگين مصرف كود در بخش كشاورزي ايران نسبت به ميانگين جهاني پايين‌تر است و آنان بيش از اين ميزان كود مصرف نمي كنند.
كشور 300 هزار تن انواع كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه در ذخاير راهبردي خود دارد كه بدون هيچ افزايش قيمتي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.
شركت خدمات حمايتي كشاورزي براي ارايه خدمات مناسب به كشاورزان، با فعال كردن 3400 كارگزاري اقدام به توزيع كود، آزمون خاك، مشاوره مصرف كود و حتي فروش تلفني كود با سامانه 1559 بين يك ميليون و 100 هزارنفر از كشاورزان عضو باشگاه كشاورزان كرده است.
براساس هماهنگي با سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها، قيمت كودهاي يارانه اي امسال افزايش نمي يابد و ثابت مي ماند.

اقتصام**9186*1961*