98.9ميليارد ريال اعتبار ملي به برق لرستان اختصاص يافت

خرم آباد - ايرنا - مديرعامل شركت توزيع نيروي برق لرستان گفت: 98 ميليارد و 900 ميليون ريال از محل بودجه عوارض برق و بودجه هاي شناور ملي به اين شركت اختصاص يافت.

فريدون خودنيا روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اين رقم 49 ميليارد و 500 ميليون ريال تومان جهت برق رساني به 16 روستا در اليگودرز، نورآباد، خرم آباد و پلدختر اختصاص مي يابد.
وي تصريح كرد: همچنين بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 49 ميليارد و 400 ميليون ريال نيز براي تامين برق متقاضيان جديد روستايي، پايداري شبكه هاي برق در قالب توسعه و احداث، اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع برق روستاها هزينه مي شود.
وي گفت: مطالعات لازم جهت طراحي و چگونگي اجراي اين پروژه ها انجام شده و مرحله انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عملياتي نمودن پروژه ها در حال انجام است.
خودنيا ادامه داد: اقدامات موثري در بخش برق با هدف محروميت زدايي و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به حواشي شهرها انجام شده كه مهاجرت معكوس از نتايج تاثيرگذار اين مهم بوده است.
وي اظهار داشت: سال هاي گذشته تخليه روستاها و مهاجرت روستاييان با هدف سكونت در حاشيه شهرها به يك بحران اساسي تبديل شده بود كه با تدابير دلسوزانه مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي اقدامات مهمي در راستاي توسعه روستاها و تامين خدمات رفاهي از جمله آب، برق، گاز، تلفن، جاده، بهداشت و ديگر امكانات بصورت جهادي انجام شد.
وي با اشاره به شرايط جغرافياي كوهستاني و ژئوفيزيكي لرستان تصريح كرد: اين استان داراي مناطق سخت گذر با نقاط برف گير شديد زمستاني است كه تامين برق اين نواحي در زمستان به يك دغدغه اساسي تبديل مي شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق لرستان با بيان اينكه 2 هزار و 696 روستاي استان برق رساني شده، اضافه كرد: با پيگيري هاي بعمل آمده روستاهاي كد دار بدون برق و فاقد جاده قابل دسترسي در حال شناسايي است كه در صورت احراز شرايط مشكل برق آنها نيز حل خواهد شد.
603 هزار مشترك برق در استان لرستان وجود دارد.
7269/6060