كميته ايمني مواد شيميايي در شهر بندري آستارا تشكيل شد

آستارا-ايرنا- كميته ايمني مواد شيميايي با هدف كنترل و مديريت اين مواد در محيط هاي كار و زندگي و تامين سلامت مردم در شهر بندري آستارا تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سرپرست شبكه بهداشت و درمان آستارا روز سه شنبه در نخستين جلسه اين كميته گفت: در جهان امروز به دليل تلاش روز افزون براي توسعه فناوري ها، توليد و مصرف مواد شيميايي اجتناب ناپذير است اما مواجهه افراد با اين مواد، موجب بروز بيماري هاي شناخته شده يا ناشناخته مي شود.
نظام عباسي افزود: مخاطراتي كه در اثر نشت و انفجار مواد شيميايي هنگام حمل و نقل، نگهداري و ذخيره سازي رخ مي دهد، مي تواند موجب آسيب به نسل هاي آينده و تاثيرات ماندگار زيست محيطي شود.
وي اضافه كرد: كارگران به دليل ارتباط مستقيم با بخش توليد بيشترين آسيب را طي ساليان گذشته در محيط هاي كار ديده اند و كم اطلاعي و ناآگاهي نيز در پديد آمدن اين آسيب ها دخيل بوده است.
وي ادامه داد: مواد شيميايي مي توانند در وجود انسان ها اثرات نامطلوب بگذارند و چنانچه به شكل ذره، گاز و بخار در محيط كار وجود داشته باشند به راحتي وارد بدن شده و سبب عوارض ريوي و پوستي براي كاركنان صنايع مي شوند.
عباسي خاطر نشان كرد: اين كميته با محور حفظ سلامت نيروي كار تشكيل شد و از اين طريق پياده سازي مقررات ايمني و بهداشت كار، تقويت سيستم هاي بازرسي ايمني و بهداشت حرفه اي و تامين خدمات تخصصي براي اجراي موثر سياست هاي ملي و برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي ضروري است.
سرپرست شبكه بهداشت و درمان آستارا در ادامه از برگزاري دوره آموزشي بهداشت كار براي كارگران اين شهرستان در روزهاي آينده خبر داد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به هفته ملي سالمندان، گفت: برنامه هاي خودمراقبتي شبكه بهداشت و درمان آستارا براي جمعيت سالمند اين شهرستان در 6 مركز بهداشتي درماني و 25خانه بهداشت به شكل مدون پيگيري مي شود و اقداماتي نظير اصلاح سبك زندگي سالمندان، همواره مورد توجه كاركنان است.
وي اضافه كرد: خودمراقبتي مستلزم ارائه آموزش هايي بر پايه نيازهاي فردي و اجتماعي سالمند است و بر اساس نيازها و دغدغه هاي سالمندان طراحي مي شود و آموزش و يادگيري آن بايد تكرار شود.
از چهارم تا دهم مهرماه به عنوان هفته ملي سالمندان نامگذاري شده است.
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در منتهي اليه غرب مركز استان گيلان و در نوار مرزي جمهوري آذربايجان قرار دارد.
7105 /6030