خراسان رضوي جزو استانهاي كم تورم است

مشهد- ايرنا- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: اين استان طي 12 ماه منتهي به مرداد 1397 نسبت به ساير استانهاي كشور در پايين بودن تورم رتبه يازدهم كشور را در كل خانوارهاي شهري و روستايي به خود اختصاص است.

رضا جمشيدي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در نقاط شهري خراسان رضوي رتبه تورم 12 ماهه منتهي به مرداد ماه امسال نسبت به ساير استانهاي كشور به لحاظ پائين بودن ميزان تورم رتبه سوم مي باشد كه رتبه خوبي است.
وي ادامه داد: اما همين رتبه در 12 ماه منتهي به مرداد 1397 در نقاط روستايي خراسان رضوي نسبت به ساير استانهاي كشور رتبه بيست و سوم و به معناي اين است كه خراسان رضوي استاني با تورم بالا در بخش روستايي محسوب مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: تورم در نقاط شهري اين استان طي مرداد ماه امسال نسبت به تير ماه امسال 4.5 درصد افزايش داشته است.
وي افزود: تورم در نقاط شهري خراسان رضوي طي مرداد 1397 نسبت به مرداد پارسال 15.1 افزايش يافته است.
جمشيدي ادامه داد: در 12 ماه منتهي به مرداد امسال نيز ميزان تورم نقاط شهري خراسان رضوي نسبت به 12 ماه منتهي به مرداد پارسال 7.9 افزايش يافته است.
وي گفت: تورم در نقاط روستايي خراسان رضوي نيز طي مرداد امسال نسبت به تير ماه 5.6 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي افزود: تورم در نقاط روستايي اين استان طي مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال، 17.2 افزايش يافته است.
وي ادامه داد: تورم در نقاط روستايي خراسان رضوي نيز طي 12 ماه منتهي به مرداد امسال نسبت به 12 ماه منتهي به مرداد پارسال 10.2 درصد افزايش يافته است.
1922/1858