۵ شهریور ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۵۰
کد خبر: 83013990
۰ نفر
هچین هچینِی *پرویز فكر آزاد

بیده‌ای چی بوبوسته امی امره؟مرا بوگو چقدر آه ناجه بكشم وقتی دلار هتو امی خط فقر لافندا واچوكسته و بوشو بوجور.هچین هچینی!

می زنانه‌یا سفارش بوكودم كی می كارت بانكی جا كرا خرید كونی ترا بخدا می هوایا ویشتر بدار. هه چندرقاز حقوق، نیاره كی دلار امره رقابت بوكونه.
زنانه‌یم اینصافن تا تانه مراعات كونه. ولی هرزمات كی مره پیامك ایه و موبایل فلارزه، می دیلم اونی امره فلارزه. ایبار مرا جیویشته بوگفتم:
- خانم جان هتو كی جلوب شئوندریم، امی داروندار، هچینی واخاكابِه و ده بیچارا بیم.
بوگفت:
- مثلن اما جغرز هه بشكفته خانه و تی مقرری، ده چی داریمی كی واخاكابَه؟ نوكونه تره حساب ارزی و طلایی داری؟ ها؟ راست بوگو! زوواش!
بوگفتم:
- نه بلامیسر! تو كی می زرتَ زورت خبرا داری!
- خا پس چیره هنقدر عجیزلابه كونی مردای؟ هتو تا جه خرید واگردم مرا اصولَ دین واپرسی كی هه پیامك كویتا جنس شین ایسه! او پیامك كویتا فروشگاه شینه! ده نانم هه كوفتَ زهرمارا چرا جه هایپر نیه‌ای كی ارزانتره! از ساغریسازان بوكوبم بشم هایپر، كلی كرایه فادم؟ یا اثاث ماثاثا ای نفری فاكش فاكش بوكونم؟
خا كارمند و حقوق بیگیر وضع همیشك خدا هتو بو ده! هسا ایبچه كمتر، ایبچه ویشتر. راس گی ویریز دو كلمه بنویس فادن ایتا جا چاپ بوكونید كی دولت، بازنشستگان حقوقا ایضافه كونه!
گمه:
- نه نه نه! خایی نقدینگی بشه بوجورتر! اوضاع بدترابه؟ وا فكر حیسابی بوكونه دولت!
زنانه لوچان زنه و فرمایه:
- آخی! تو هنقدر اقتصاددان بی من نانستیم؟ پس ویریز بوشو تلفن بوكون هیئت دولت دفتر ره كی ترا وزیر اقتصاد واسی معرفی بوكونید به مجلس. الان مملكت بیدون تو چوتو كرا گردستاندره خدا دانه!
بازون سفارش كونه:
- راستی وزیر اقتصاد بوبوستی هه محله جزئی دوكاندارانَ هوایا ویشتر بدار. بندگان خدا، هایپر مایپر امره نتاند رقابت كودن، هه صنار سی‌شی كاسبی جا دكفیدی و بیكارا بیدی!
می دیل مئن گمه:
- خایی بگم تره‌م چاكونید وزیركار؟

**
هچین هچینی: بیخودی
لافند: طناب
فلارزه: می‌لرزد
جیویشته: در رفت
واخاك: با خاك یكسان
زرت زورت: جزییات
عجیزلابه: ناله عاجزانه