طرح ليبرال غربي براي نظام جهاني شكست خورده است

مسكو - ايرنا - رئيس شوراي فدراسيون (مجلس سنا) روسيه گفت: طرح ليبرال غربي براي نظام جهاني شكست خورده و دنيا ديگر تك قطبي نيست.

به گزارش يكشنبه شب ايرنا، «والنتينا ماتويينكو» امروز در گفت وگو با نشريه «حيات بين المللي» ارگان وزارت امور خارجه روسيه توضيح داد: ما شاهد بوجود آمدن مراكز جديد قدرت در نقاط مختلف جهان هستيم از سوي ديگر، شاهد تناقض در طرح ليبرال غربي بوده به نحوي كه تفاوت سلايق و سنت ديگر كشورها را در بر نمي گيرد.
وي يادآورشد: ليبراليسم به آن شكلي كه در آمريكا و بخش قابل توجهي از كشورهاي اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي غربي وجود دارد، نه تنها براي بسياري از كشورهاي جهان ديگر جذاب نيست، بلكه آنها را نگران مي كند.
ماتويينكو در مورد بروز اين وضعيت گفت : ليبراليسم ارزش اصلي خود كه در طول قرن ها بر اساس آن انسانها را جذب مي كرد از دست داده است؛ چرا كه در ليبرال غربي با نقض ارزش هاي سنتي، تحريف اطلاعات و اخبار و جايگزيني آن با اخبار جعلي روبه رو هستيم و نپذيرفتن عقايد متنوع و متفاوت ديگر كشورها بويژه در عرصه سياسي از جمله ويژگي هاي آن شده است.
رئيس شوراي فدراسيون روسيه با بيان اينكه فرآيندهاي مخرب در داخل جهان غرب، جريان دارد و اختلاف ها در درون آن نيز هر روز بيشتر مي شود، افزود: در آخرين نشست سران گروه هفت در كانادا شاهد بوديم كه آنها به اختلاف خوردند.
ماتويينكو همچنين يادآورشد: غرب به عاملي براي بروز هرج و مرج در عرصه بين المللي و ايجاد وضعيت غيرقابل پيش بيني در روابط بين كشورها تبديل شده است.
شبد**اروپام*391* 1346 *1010