6 ماه حبس متهم در تاكستان به ارائه مقاله تبديل شد

قزوين - ايرنا - رييس حوزه قضايي بخش ضياء آباد تاكستان گفت: 6 ماه حبس يك كارفرما كه اتباع غيرمجاز را به كار گرفته بود به ارائه مقاله با موضوع آثار به كارگيري تبعه بيگانه در اقتصاد كشور تبديل شد.

سيد يعقوب دادگر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين حكم در راستاي صدور احكام جايگزين حبس در بخش ضياء آباد از توابع شهرستان تاكستان صادر شده است.
وي ادامه داد: كاهش جمعيت كيفري زندان با استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس يكي از سياست هاي اصلي قوه قضاييه در سال هاي اخير بوده كه خوشبختانه گام هاي بلندي در محاكم دادگستري استان در اين زمينه برداشته شده است.
دادگر اضافه كرد: در يك نمونه فردي كه به اتهام به كارگيري اتباع بيگانه به صورت غيرمجاز به 6ماه حبس تعزيري محكوم شده بود به علت فقدان سابقه كيفري، جواني و وضعيت معيشتي مشمول مجازات جايگزين حبس شد.
قاضي دادگر ادامه داد: طبق اين حكم، فرد محكوم بايد يك مقاله حداقل 30 صفحه اي را در مورد آثار به كارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز در اقتصاد و درآمد قشر زحمت كش كارگران تهيه كرده و نسخه اي از آن را به تمامي كتابخانه هاي عمومي شهرستان تاكستان ارائه كند.
6101/8054