تغييرات اقليم خطر سرمازدگي درختان را افزايش مي‌دهد

تهران- ايرنا- دانشمندان سوئيسي معتقدند تغييرات اقليم نه تنها تابستان هاي زمين را گرم‌تر كرده، بلكه دما را در فصل بهار افزايش داده و منجر به شروع زودهنگام فصل رويش و آسيب پذيري درختان در برابر خطر سرمازدگي اواخر اين فصل مي شود.

به گزارش روز جمعه گروه علمي ايرنا از پايگاه اطلاع رساني علم و فناوري فيز/phys، گرم شدن زمين و افزايش دما در فصل بهار، درختان را در وضعيتي دشوار قرار داده است؛ در حاليكه شكوفه كردن و سبز شدن برگ هاي جديد روي درخت زمان رشد درخت را در كل سال افزايش داده، خطر سرمازدگي را براي سبزرويان زمين بيشتر كرده است.
نمونه هايي از اين امر را در دهه سوم ماه آوريل (اوايل ارديبهشت) سال گذشته و سال جاري ميلادي شاهد بوديم كه بعد از گرم شدن اوايل ماه مارس و اول آوريل (اواخر اسفند و فروردين)، دما دوباره به زير صفر رسيد و عواقب ناخوشايندي را براي باغداران و صيفي كاران رقم زد.
كريستوف بيگلر Christof Bigler و هرالد باگمن Harald Bugmann اساتيد رشته اكولوژي جنگل ها در دانشگاه اي تي اچ زوريخ سوئيس، تاثير سرمازدگي را روي 13 گونه درخت و درختچه در اروپا طي 60 سال گذشته بررسي كرده اند؛ اين گروه از محققان داده هاي دما و 48 هزار مورد مشاهده عيني رويش مجدد برگ درختان را در 264 ايستگاه تحليل كردند كه اين داده ها از سال 1951 به بعد ثبت شده بود.
يافته هاي اين تحقيق كه اخيرا در نشريه «گزارش هاي علمي» Scientific Reports منتشر شده، نشان مي دهد از سال 1980، برگ دهي درختان در نتيجه تغييرات اقليم و گرم شدن زمين زودتر آغاز مي شود و بعضي گونه هاي درختان نيز زودتر شكوفه مي دهند، اين وضع يعني زمان بين آخرين دوره سرما و رويش مجدد برگ ها كوتاه تر شده و به گفته بيگلر خطر سرمايه گذاري افزايش يافته است.
سرمازدگي درختان را ضعيف مي كند و اگر درختان دوباره شكوفه دهند منابع لازم را براي رشد بيشتر و قوي تر از ريشه هايشان ندارند، اين وضع يعني توان درخت كاهش مي يابد همانطور كه در حلقه هاي دور ساقه درخت بعد از دوره هاي سرما و يخ زدگي مشاهده مي شود.
اين دو دانشمند معتقدند دوره هاي سرمازدگي اواخر بهار همچنان ادامه خواهد داشت اما زمان رويش مجدد برگ ها براي دوره اي كوتاه رخ خواهد دارد. اطلاعات بيشتر و دريافت بهتر از شيوه واكنش درختان محلي نسبت به شرايط متغير دمايي باعث مي شود اكولوژيست هاي جنگل بهتر و دقيق تر بدانند درختان در آينده چقدر زودتر شكوفه مي كنند و تركيب گونه اي درختان چطور توسعه مي يابد.
علمي**9157**1055