صندوق روستايي خراسان شمالي 1450 نفر مستمري بگير دارد

بجنورد- ايرنا- مدير صندوق بيمه كشاوزان، روستاييان و عشاير خراسان شمالي گفت: هم اكنون يكهزار و 450 نفر مستمري بگير عضو صندوق بيمه اي هستند.

محمدرضا غلام زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه 300 نفر بازنشسته پيش از موعد عضو اين صندوق هستند، اظهار داشت: اين افراد شامل بازماندگان و از كارافتاده هستند كه ماهيانه مستمري دريافت مي كنند.
وي پايين ترين مستمري پرداخت شده به اعضاي صندوق را ماهانه دو ميليون و 400 هزار ريال و بالاترين آن را پنج ميليون و 400 هزار ريال عنوان كرد و افزود: دو برابر همين مبلغ را دولت به صورت يارانه به جامعه روستايي و عشايري كمك مي كند.
مدير صندوق بيمه كشاوزان، روستاييان و عشاير خراسان شمالي گفت: بازنشستگي پيش از موعد و پرداخت مستمري بر اساس سنوات است و افرادي كه 15 سال پرداختي داشته باشند ماهانه 20 روز بيمه دريافت مي كنند، كساني حقوق كامل را دريافت مي كنند كه 30 سال حق بيمه پرداخت كرده باشند.
غلام زاده با بيان اينكه مبلغ مستمري به حساب خود مستمري بگيران پرداخت مي شود افزود: اهم اكنون امكان دريافت فيش مستمري هم ايجاد شده است.
تاكنون 43 هزار و 500 نفر در اين استان عضو صندوق بيمه روستايي و عشايري شده اند كه اين تعداد 35 درصد جمعيت مشمول خراسان شمالي را شامل مي شود.
خراسان شمالي 863 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 44 درصد آن در روستاها ساكن هستند.
7186/3007/ 6042