دانشگاه فردوسي مشهد مركز پيشرو در همكاري با صنعت است

مشهد- ايرنا- معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: اين دانشگاه اولين مركز دانشگاهي كشور است كه فضاي دانشگاهي را در اختيار صنعتگران گذاشت و در همكاري با صنعت جزو دانشگاه هاي پيشرو كشور مي باشد.

احمدرضا بهرامي عصر چهارشنبه در نشست هم انديشي شركت ها و واحدهاي فناور مستقر در دانشگاه فردوسي و پارك علم و فناوري خراسان رضوي افزود: اكنون دوره بسيار حساسي است و در اين دوره همكاري صنعت با دانشگاه بيش از گذشته ضرورت دارد.
وي اظهار داشت: در اين شرايط براي اثبات توانمندي بخش صنعت در كشور و خودكفايي در اين زمينه تنها راه حل توسعه از كانال علم و فناوري است.
وي گفت: توسعه يك فعاليت حرفه اي است و فقط مراكز علمي مي توانند اين مهم را با همكاري بخش خصوصي محقق سازند و مثلث حاكميت، مراكز علمي و بخش خصوصي مدل موفق توسعه است كه بدون آن امكان توسعه براي كشور وجود ندارد.
معاون پژوهشي و آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد افزود: اين دانشگاه بنيان فعاليت خود را بر مبناي صنايع هايتك بنا نهاده و بر اين مبنا حلقه هاي مربوطه را در كنار هم چيده است كه اين حلقه ها شامل زيرساخت، آيين نامه ها و منابع پشتيباني است.
وي اظهار داشت: براي نخستين بار در دانشگاه فردوسي مشهد كار فناوري از پژوهش جدا شده و براي آن اعتبار و برنامه جداگانه در نظر گرفته شده است.
وي با تاكيد بر ضرورت تشكيل كنسرسيوم بين شركت ها و واحدهاي فناور همسو گفت: اگر با ابزار كنسرسيومي پيش برويم موفقيت در اين بخش بيشتر خواهد بود.
هم اكنون 300 شركت دانش بنيان و واحد فناور در مشهد فعاليت دارد.
7489 / 6053