روستاييان به رسالت تامين امنيت غذايي كشور عمل كردند

خرم آباد - ايرنا - معاون رئيس جمهوري گفت: كشاورزان و روستاييان به رسالت ملي خود درخصوص تامين امنيت غذايي كشور به خوبي عمل كرده اند بطوريكه خوشبختانه اكنون در بسياري از زمينه ها به خودكفايي رسيده ايم.

به گزارش ايرنا جمشيد انصاري عصر چهارشنبه در آيين كلنگ زني 2 گاوداري در خرم آباد افزود: پيش بيني هايي براي كشاورزي و تامين امنيت غذايي در برنامه هاي اقتصاد مقاومتي داشتيم كه خوشبختانه در سال گذشته با اجراي آنها گام هاي بلندي در اين زمينه برداشته شد.
وي با اشاره به واردات گندم در سال هاي گذشته گفت: اكنون كل نياز مصرف داخل كشور را توليد مي كنيم و با مازاد توليد مواجه شده ايم لذا بخشي از آن را به عنوان گندم خام و بخش ديگر را به صورت آرد صادر مي كنيم.
معاون رئيس جمهوري افزود: در چهار سال قبل يك ميليون و 200 تن شكر وارد مي كرديم اما اكنون به شرايطي رسيده ايم كه واردات را متوقف كرده ايم.
وي با بيان اينكه در زمينه گوشت سفيد به خودكفايي رسيده ايم، اظهار داشت: 20 هزار تن تخم مرغ در گذشته وارد مي كرديم ولي اكنون ظرفيت توليد بالاتر از مصرف داخلي است.
انصاري افزود: در توليد دانه هاي روغني پيش بيني كرديم 20 درصد روغن خام و دانه هاي روغني را توليد كنيم ولي اكنون با توجه به توليد 40 درصد بيش از پيش بيني ها توليد كرده ايم.
معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه 10 درصد مصرف گوشت قرمز را از خارج وارد مي كنيم، گفت: تنها در مورد مواد اوليه توليد خوراك دام وارد كننده هستيم و در بقيه اقلام به خودكفايي رسيده ايم.
وي با اشاره به نقش مهم لرستان در تحقق خودكفايي اظهار داشت: لرستان در تامين اعتبار اشتغال روستايي و اشتغال فراگير جايگاه خوبي دارد.
انصاري افزود: مديريت منابع مالي براي توسعه روستاها وقت گذاري و پرداخت تسهيلات در لرستان به خوبي انجام مي شود.
به گزارش ايرنا عمليات احداث گاوداري يكهزار راسي‌ مولد و گاوداري 2 هزار راسي شيري عصر چهارشنبه با حضور جمشيد انصاري معاون رييس جمهوري در روستاي جلدان شهرستان خرم آباد آغاز شد.
شركت در شوراي اداري لرستان و كلنگ زني واحد جديد گلخانه ‌اي كشت و صنعت خرم آباد از ديگر برنامه هاي سفر 2 روزه معاون رييس جمهوري است.
3210/3022