معافيت مالياتي مناطق آزاد تجاري بررسي شد

تهران- ايرنا- سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بررسي موضوع معافيت يا عدم معافيت مناطق آزاد اقتصادي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در نشست اين كميسيون خبر داد.

به گزارش ايرنا، زهرا سعيدي مباركه در خصوص نشست امروز- يكشنبه- كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي با حضور مرتضي بانك دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس موادي ديگر از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بررسي شد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: محور نشست امروز كميسيون اقتصادي مجلس درباره موضوع معافيت يا عدم معافيت مناطق آزاد اقتصادي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بود كه نظرات كارشناسي در اين رابطه بررسي و مقرر شد در جلسه آتي كميسيون اقتصادي مجلس بررسي نهايي انجام شود.
نماينده مردم مباركه در مجلس دهم شوراي اسلامي افزود: بحث تسري ماده 217 قانون ماليات هاي مستقيم كه در رابطه با درصد پاداش وصولي سازمان امور مالياتي از كل وصولي ها است به موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت.
سعيدي مباركه ادامه داد: هدف از تسري ماده 217 قانون ماليات هاي مستقيم به موضوع قانون ماليات برارزش افزوده اين است كه محيط كسب و كار و نحوه ماليات ستاني ارتقا يابد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تلاش شده كه نظرات بخش خصوصي لحاظ شود.
سيام**3061*شبس*1488 **