ارجاع الكترونيك، راه صحيح اجرا شدن نظام ارجاع است

تهران- ايرنا- مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت، گفت: طبق بازديد از دانشگاه ها و بررسي سازمان هاي بيمه نتيجه گرفتيم تنها راه صحيح اجرا كردن نظام ارجاع، ارجاع الكترونيك است.

به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت بهداشت، بهزاد كلانتري روز شنبه درهمايش استقرار نظام ارجاع در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، اظهارداشت: سال گذشته براساس بخشنامه ابلاغي وزارت بهداشت، 10 دانشگاه علوم پزشكي براي اجراي نظام ارجاع، پايلوت شدند تا نظام ارجاع الكترونيك را اجرا كنند. در اين راستا امروز و در اين همايش، اين دانشگاه ها به بيان تجربيات خود در زمينه اجراي نظام ارجاع مي پردازند. همچنين دانشگاه علوم پزشكي گلستان يكي از اين 10 دانشگاه به شمار مي رفت.
وي افزود: طبق بازديد از دانشگاه ها و بررسي سازمان هاي بيمه، نتيجه گرفتيم تنها راه درست كردن نظام ارجاع، ارجاع الكترونيك است.
مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت با بيان اينكه در دانشگاه علوم پزشكي گلستان، ميزان ارجاعات بالاي 30 درصد بود كه با اجراي ارجاع الكترونيك اين مساله حدود 8 درصد كاهش پيدا كرد، بيان داشت: متمم دستورالعمل ارجاع الكترونيك از اواخر فروردين ماه امسال تدوين شده است و با جلساتي با ذي نفعان و بيمه‌ ها نهايي شد و به امضاي وزير بهداشت، معاونين درمان، بهداشت و برنامه ريزي رسيد و تا چند روز آينده به تاييد دكتر نوربخش، مديركل سازمان بيمه تامين اجتماعي و مهندس موهبتي مديركل سازمان بيمه سلامت نيز، خواهد رسيد.
دكتر كلانتري با بيان اينكه هدف از اجراي نظام ارجاع، اولويت بهداشت بر درمان و اولويت سطح 1 بر سطوح 2 و 3 درمان است، يادآور شد: بايد بيمار، خدمات را در سطح يك دريافت كند و مديريت درمانش در اين سطح انجام شود و نهايتا 15 درصد ارجاع بايد به سطح 2 ارجاع شود و ارجاع درست بايد بر اساس دستوالعمل ها و راهنماهاي باليني باشد.
وي در ادامه بيان داشت: عده اي مي گويند ارجاع، افزايش هزينه را در پي خواهد داشت و بيمار دوبار بايد توسط پزشك عمومي و پزشك متخصص ويزيت شود و با هربار ويزيت هزينه اضافه به سيستم تحميل مي شود، اما به اعتقاد ما اين طور نيست. وقتي نظام ارجاع استقرار پيدا كرد، حتما بايد پزشك خانواده هم استقرار پيدا كند و ما مديريت درمان افراد را به پزشك خانواده يا پزشك ارجاع محول مي كنيم. بنابراين، محدوديت هاي ايجاد شده و مسير توام با گايدلاين ها، طبيعتا كنترل هزينه را در پي خواهد داشت و تقاضاهاي ارجاعي از بين مي رود. در اين نظام، بايد بيمار ارجاع شود و به دلخواه خود نمي تواند براي درمان مراجعه داشته باشد. اين امر، با داشتن كد ارجاع براي بيمار، فراهم مي شود.
مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت، تصريح كرد: جلوگيري از مراجعات متعدد بيماران به مراكز درماني مختلف و درمان هاي تكراري و مديريت دسترسي آسان به خدمات درماني در اين روش اتفاق مي افتد. هدف اصلي نظام ارجاع افزايش و بهبود خدمات سلامت است و نهايتا منجر به مديريت منابع مي شود.
دكتر كلانتري با بيان اينكه بررسي ماده 74 برنامه ششم توسعه و اولويت سوم اولويت هاي ابلاغي رييس جمهوري از جمله مستندات قانوني نظام ارجاع است، گفت: دستورالعمل اجرايي اين برنامه در سال گذشته سه گام داشت كه گام اول آن، شامل شهرهاي زير 20 هزار نفر، عشاير و روستاها بود و اين برنامه به صورت غيرالكترونيك در آن ها اجرا شد.
وي اضافه كرد: گام دوم برنامه، ارجاع بيماران از پزشكان شاغل در تمامي مراكز خدمات جامع سلامت است كه قبلا در شهرهاي زير 100 هزار نفر به اجرا درآمد و در حال حاضر در تمامي شهرها صورت مي گيرد. گام سوم نيز، شامل ارجاع بيماران از همه پزشكان عمومي دولتي و خصوصي قرارداد نظام ارجاع، كلينيك ويژه و پزشكان طرف قرارداد نظام ارجاع مي باشد.
مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت، بيان داشت: ما در نظر داريم، 10 دانشگاه در مرحله اول، 10 دانشگاه در مرحله دوم و بقيه دانشگاه ها تا پايان سال به سيستم ارجاع متصل شوند و كار را شروع كنند.
وي با بيان اينكه دربحث استحقاق سنجي كه كد شبا به آن تعلق مي گيرد، بيمار مراجعه كننده را بررسي مي كنيم كه آيا استحقاق دريافت خدمت و مراتب پيشرفته نظام ارجاع را دارد يا خير، افزود: با هماهنگي بين معاونت هاي بهداشت و برنامه‌ ريزي به اين نتيجه رسيديم كه مي توان نظام ارجاع را اجرايي كرد.
اجتمام*3061*1724