آسيب هاي حوزه زنان و خانواده عميق است

تهران- ايرنا- رئيس مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران گفت: مطالعات صورت گرفته ازجمله شمار بالاي مقالات ارائه شده در اين همايش نشان دهنده عمق آسيب ها در حوزه زنان و خانواده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا مليحه شياني روز چهارشنبه در سومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران كه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: برخي از آسيب ها توليدكننده آسيب هاي ديگر هستند و با خود مشكلات ديگري مانند فقر و بيكاري را به دنبال دارند؛ موضوعي كه در چكيده بسياري از مقالات ارائه شده به اين همايش بر آن تاكيد شده است.
وي اظهار داشت: آسيب ها به صورت زنجيره اي در جامعه رخ مي دهند كه به هر كدام بايد توجه خاص شود و برنامه ريزي هاي ويژه اي با نگاه جامعه شناسي براي آنها طراحي شود و مورد تحليل قرار گيرد.
رئيس مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران افزود: بر همين اساس بود كه در سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران جايگاه ويژه‌اي را در حوزه زنان و خانواده درنظر گرفتيم.
شياني ادامه داد: 557 چكيده مقاله به سومين همايش آسيب هاي اجتماعي ايران ارائه شد كه 391 مورد از آنها پذيرش شدند؛ از اين تعداد 72 چكيده مقاله در حوزه خانواده و 62 عنوان چكيده مقاله در حوزه زنان است.
وي ادامه داد: مقالات رسيده به اين همايش در 11 محور و در قالب نشست‌ها و پنل هايي در دو روز برگزاري همايش ارائه خواهد شد.
رئيس مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران تأكيد كرد: اميدواريم برگزاري اينگونه همايش‌ها تلنگري براي برنامه ريزان در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي باشد.
سومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران امروز و فردا در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در حال برگزاري است.
اجتما م* 2181*1834