آيين‌نامه اجرايي تأمين سوخت كمكي نيروگاه‌هاي كشور تصويب شد

تهران- ايرنا- هيات وزيران آئين‌نامه اجرايي بند «س» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را كه مربوط به تأمين سوخت كمكي نيروگاه‌هاي كشور است، تصويب كرد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت، آيين‌نامه اجرايي بند «س» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را تصويب كرد.
اين آيين‌نامه اجرايي از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري با شماره 33889/ت55252هـ براي اجرا به وزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حفاظت محيط ‌زيست ابلاغ شد. متن كامل تصويبنامه به شرح ذيل است:
ماده 1- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابع مكلف است مطابق اين آيين‌نامه نسبت به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي به‌منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور به ميزان (200) ميليون مترمكعب به ارزش دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال با تعرفه نيروگاه‌هاي حرارتي اقدام نمايد.
ماده 2- حداكثر گاز كمكي مورد نياز براي امحاي هر تن پسماند در روش‌هاي توليد برق موضوع اين آيين‌نامه شامل زباله‌سوز، گازي‌سازي و آتش كافت، در مناطق شمالي كشور (100) مترمكعب و در ساير مناطق كشور (80) مترمكعب مي‌باشد. ميزان گاز مورد نياز كمكي در فناوري‌هاي مذكور در هر مورد و در سقف ذكر شده توسط كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، نفت، نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و در اختيار سرمايه‌گذار نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي قرار مي‌گيرد.
ماده 3- برق توليدي نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي در سقف گاز كمكي مذكور در ماده (2) اين آيين‌نامه به صورت تضميني و با نرخ تجديدپذير خريداري مي‌شود. در صورت مصرف گاز مازاد بر اين ميزان، برق توليدي به ازاي گاز اضافي مصرف شده براساس متوسط بازدهي (راندمان) نيروگاه‌هاي حرارتي كشور و با نرخ بازار عمده‌فروشي برق خريداري مي‌‌گردد.
ماده 4- احداث خط انتقال اختصاصي گاز طبيعي (در صورت نياز) برعهده سرمايه‌گذار بخش خصوصي مي‌باشد.
ماده 5- وزارت نفت موظف است ميزان گاز مصرفي ماهانه نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي را با رعايت تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به وزارت نيرو اعلام و وزارت نيرو معادل برق توليدي آن را محاسبه و به خريدار برق (سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق) براي اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت كمكي و نيز برق توليدي به ازاي گاز اضافي مصرف شده موضوع مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه اعلام نمايد.
ماده 6- عقد قرارداد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بايد براساس ضوابط و مقررات قانوني و منطبق با چارچوب قرارداد ابلاغي وزارت كشور باشد.
ماده 7- نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي بايد استانداردهاي روز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط‌ زيست مرتبط با آلايندگي تأسيسات تبديل پسماند به انرژي را رعايت نمايند.
سازمان حفاظت محيط‌ زيست موظف است آلايندگي‌هاي خروجي نيروگاه‌هاي مذكور را به صورت مستمر پايش نموده و در صورت عدم رعايت استانداردهاي مورد تأييد، مراتب را به وزارت نيرو جهت توقف خريد تضميني برق تا زمان رفع آلايندگي‌هاي خروجي نيروگاه اعلام نمايد.
ماده 8- تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيروگاهي پسماند انرژي پيش از اجرا و در مرحله مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي بايد از لحاظ اثرات زيست‌ محيطي با تأييد سازمان حفاظت محيط ‌زيست اقدام شود.
ماده 9- سازمان حفاظت محيط ‌زيست موظف است گزارش اجراي اين آيين‌نامه را در مقاطع زماني شش ماهه و به همراه پيشنهادهاي لازم براي رفع موانع در صورت لزوم به هيأت وزيران ارايه نمايد.
سيام*3061*1449