صاحبان مشاغل فرديس ازتسهيلات مالياتي برخوردار مي شوند

كرج-ايرنا -رييس امور مالياتي فرديس گفت: صاحبان مشاغل در اين شهرستان مي توانند با تسليم اظهار نامه مالياتي عملكرد سال 96 از معافيت مقرر و تسهيلات قانوني استفاده كنند.

عادل نوفر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: موديان مالياتي بخش مشاغل تا پايان خردادماه سال جاري مهلت دارند تا نسبت به تنظيم و ارسال الكترونيكي اظهارنامه مالياتي عملكرد 1396 اقدام كنند و در اين صورت با افزايش 5 درصد به ماليات سال 95 ماليات سال 96 قطعي خواهد شد.
وي ادامه داد: موديان مي توانند 40 درصد از مبلغ ماليات را به صورت نقدي و مابقي را طي 4 قسط پرداخت نمايند و در صورت تسليم نشدن اظهارنامه از معافيت و ساير تسهيلات برخوردار نخواهند شد.
نوفر افزود: معافيت مالياتي براي كليه فعاليت هاي اقتصادي يكسان محاسبه مي شود و كساني كه اظهار نامه ندهند، نمي توانند از اين معافيت استفاده كنند.
رييس امور مالياتي شهرستان فرديس گفت: اميدوارم با برنامه ريزي انجام شده و تعامل با اتحاديه هاي صنفي و همكاري اتاق اصناف شهرستان فرديس بتوانيم بيشترين تعداد اظهارنامه مالياتي موديان را دريافت كنيم.
نوفرافزود: جلسات متعددي با روساي اتحاديه ها برگزار و مقرر شد اتحاديه ها همگام با اداره امور مالياتي تبليغات وسيع محيطي داشته باشند تا مردم و صاحبان مشاغل تا 31 خرداد اظهارنامه هاي خود را تسليم كنند.
7413/1535