هشتصد ميليارد ريال براي رفع مشكل محور هراز اختصاص يافت

تهران- ايرنا- هيات وزيران با اختصاص مبلغ هشتصد ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي رفع مشكل محور هراز در مسير مجاور سد هراز (استان مازندران) موافقت كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 2/3/1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1- مبلغ هشتصد ميليارد (000ر000ر000ر800) ريال به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (2)- مصوب 1393-، براي رفع مشكل محور هراز در مسير مجاور سد هراز (استان مازندران) به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط استان يادشده قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
2- وزارت كشور موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذكور، گزارش عملكرد اعتبار فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.
سيام*3061*1449

سرخط اخبار اقتصاد