فناوري نوين، روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي را شفاف مي كند

شيراز- ايرنا- معاون قضايي و فناوري اطلاعات دادگستري فارس، با اشاره به استفاده از فناوري هاي نوين در قوه قضائيه، استفاده از اين فناوري ها را در دنياي امروز اجتناب ناپذير دانست و گفت: تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين به ايجاد شفافيت در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي كمك خواهد كرد.

عبدالنبي نجيبي، چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: هم اينك در دستگاه قضايي از فناوري هاي نوين در جهت تحقق اهدافي همچون پايش و نظارت الكترونيك بر عملكرد ادارات و كاركنان بخش هاي مختلف، كاهش مراجعه حضوري مردم به دستگاه قضايي براي دريافت خدمات و همچنين روان سازي ثبت پرونده و مكاتبات استفاده مي شود.
وي ادامه داد: استفاده از فناوري هاي نوين در مقابل شيوه هاي سنتي علاوه بر سرعت بخشيدن به روند كار به كاهش هزينه ها نيز كمك مي كند.
او اظهار كرد: مجموع اين اقدامات به شفافيت امور منتهي مي شود چرا كه مردم مي توانند اطلاعات مربوط به پرونده خود و همچنين روند رسيدگي و پيشرفت كار را به شكل آنلاين مشاهده كنند.
نجيبي گفت: به كارگيري نرم افزار سيستم مديريت پرونده (سمپ) از جمله اقدامات دستگاه هاي قضايي در قالب خدمات رساني الكترونيكي است كه با استفاده از اين سيستم اطلاعات مربوط به پرونده هر يك از افراد به شكل شفاف در معرض ديد هر فرد قرار مي گيرد و افراد مي توانند از طريق اينترنت وضعيت پرونده خود را رصد كنند.
وي افزود: همچنين از طريق اين سيستم امكان پايش الكترونيك و گرفتن گزارش نيز فراهم شده است و مي توانيم مواردي همچون وضعيت اطاله دادرسي را مورد تحليل قرار دهيم و آسيب هايي مانند طولاني شدن زمان رسيدگي را با استفاده از سيستم شناسايي و رفع كنيم.
معاون قضايي و فناوري اطلاعات دادگستري فارس بيان كرد: همچنين سيستم سمپ ظرفيتي را فراهم كرده كه ما بتوانيم زمينه را براي قرار دادن آرا در اختيار مردم و به ويژه جامعه دانشگاهي فراهم كنيم.
نجيبي افزود: اينكه مجامع دانشگاهي بتوانند آراي دستگاه قضايي را نقد و تجزيه و تحليل كنند و نكات مثبت آن را به عنوان رويه قضايي مورد بررسي قرار دهند و اشكالات موضوع را از حيث علمي بررسي كنند سبب رشد و بالندگي دانش حقوق در كشور خواهد شد و به بسط و گسترش انديشه هاي قضايي خواهد انجاميد.

**70 درصد ابلاغ هاي دستگاه قضايي الكترونيكي است
معاون قضايي و فناوري اطلاعات دادگستري فارس، ابلاغ الكترونيكي را يكي از تاثيرگذارترين اقدامات در قوه قضائيه دانست و گفت: اجراي ابلاغ الكترونيكي از حدود 10 سال قبل از فارس آغاز شد و در حقيقت اين استان مبدع ابلاغ الكترويكي است.
نجيبي افزود: اما به دليل عدم استقبال مقام هاي مركز از ابلاغ الكترونيكي، اين طرح مدتي بعد متوقف شد اما سرانجام دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيد كه اين طرح يك طرح كارآمد است و آن را به شكلي گسترده تر در كشور پياده سازي كرد.
وي ادامه داد: به دنبال تصميم دستگاه قضايي براي عملياتي كردن طرح ابلاغ الكترونيكي، استان فارس به عنوان پايه اجراي اين طرح انتخاب شد و با اجراي موفق اين طرح در فارس به كل كشور نيز تعميم داده شد.
او افزود: اجراي اين طرح هم باعث شفافيت امر شده، هم سرعت ابلاغ ها را افزايش داده و هم امكان سوء استفاده را به حداقل رسانده است.

**دفاتر خدمات قضايي افزايش مي يابد
معاون قضايي و فناوري اطلاعات دادگستري فارس، يكي از فعاليت هاي اساسي قوه قضائيه را واگذاري برخي از امور دفتري به دفاتر خدمات قضايي و بخش خصوصي دانست و گفت: در همين زمينه تعداد دفاترخدمات قضايي در شيراز و ديگر شهرهاي استان افزايش خواهد يافت.
نجيبي افزود: فعاليت اين دفاتر همانند دفاتر پليس بعلاوه 10 و دفاتر پيشخوان خدمات دولت است كه مردم به جاي مراجعه به دادگستري ابتدا به دفاتر خدمات قضايي مراجعه و شكايت و دعواي خود را در آنجا مطرح مي كنند.
وي ادامه داد: هم اينك پنج دفتر خدمات قضايي در شيراز فعاليت دارد كه تا هفته قوه قضائيه (يكم تا هفتم تيرماه) تعداد آنها افزايش خواهد يافت و علاوه بر اين در حدود 15 شهرستان استان هم اين دفاتر همزمان راه اندازي خواهد شد.
6122 / 1876