اعتصاب كاركنان برج هاي مراقبت ايتاليا721پرواز را لغو كرد

رم - ايرنا - در پي اعتصاب سراسري كاركنان برج هاي مراقبت سازمان ملي خدمات پرواز (Enav) در ايتاليا ، بيش از 700 پرواز در اين كشور لغو شدند.

به گزارش ايرنا از خبرگزاري رسمي ايتاليا (انسا)، اعتصاب روز سه شنبه كاركنان برج مراقبت در ايتاليا منجر به سرگرداني مسافران در فرودگاه ها در سراسر اين كشور شده است. كاركنان برج مراقبت وابسته به اتحاديه هاي كاري 'Filt-Cgil', 'Uil Trasporti' و 'Unica ' امروز از ساعت 10 تا 18 به وقت محلي دست به اعتصاب زده و كاركنان وابسته به اتحاديه هاي كاري 'Fit-Cisl' و 'Ugl-Ta ' نيز از ساعت 13 تا 17 به وقت محلي دست از كار كشيدند.
در آستانه اين اعتصابات نيز شركت هاي هواپيمايي شمار زيادي از پروازهاي خود را حذف و يا به تعويق انداختند تا از سرگرداني بيشتر مسافران جلوگيري كنند.
اتحاديه هاي كاري دليل برگزاري اين اعتصابات را بهبود شرايط كاري و قراردادي و افزايش حقوق ها اعلام كردند. به گفته سازمان ملي هوانوردي مسافري ايتاليا، 721 پرواز در سراسر كشور حذف شده است.
اروپام**461**1590