تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به بازنشستگی كاركنان دولت در سال 97

تهران - ایرنا - بر اساس مصوبه هیات وزیران دستگاههای اجرایی قادر خواهند بود برای بازخرید كاركنان مازاد خود و نیز بازنشستگی آنان در سال 97 از طریق اعتبارات بودجه ای یا منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد خود اقدام كنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 1397.02.05 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- .
ب- كاركنان مازاد: كاركنان رسمی و غیررسمی كه تشخیص مازاد بر نیاز بودن براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.
ج- كاركنان غیررسمی: كاركنان پیمانی، قرارداد كار معین (مشخص) و قرارداد كارگری.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی كه در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی كرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین براساس بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به انجام امور بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مكفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۳۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال۱۳۹۷ كل كشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه‌داری كل كشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و كار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه كردن افرادی كه طبق شرایط مندرج در بند مذكور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات كشوری - مصوب ۱۳۸۶- ) درخصوص میزان وجوه باز خریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره - اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان براساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حكم بازنشستگی خواهد بود.
ماده ۵- دستگاه های اجرایی می‌توانند از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)- مصوب ۱۳۸۴- و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده ۶- اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور موضوع تأمین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشكری و كشوری از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (۲۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ 1397.01.23 بر اجرای این آیین نامه حاكم است.
سیام**9314**1449

سرخط اخبار جامعه