ایران یك تاریخ با حیا دارد

تهران - ایرنا- عضو هیات علمی مركز تحقیقات زن و خانواده گفت: مطالعات نشان می دهد تاریخ ایرانی یك تاریخ با حیا بوده است.

به گزارش ایرنا فریبا علاسوند روز سه شنبه در نخستین همایش مسایل اجتماعی زنان در دانشكده علوم اجتماعی علامی طباطبایی افزود: نگاه ایرانی ها و به خصوص خود بانوان به پوشش یك نگاه اخلاقی بوده است و مردان نیز برهنگی خود را زشت می دانستند.
وی گفت: اگر امروز غریزه جنسی را از جهان حذف كنیم حتما بخش مهمی از درآمد جهان فلج می شود، بنابراین به جای اینكه با دید سیاسی به پدیده حجاب نگاه كنیم باید بیندیشیم كه مساله پوشش یك مساله انسانی است یا غیر انسانی. یك مطالعه در مورد جامعه می تواند در این مساله راهگشا باشد.
علاسوند ادامه داد: جهان یك رفتار سینوسی را در مساله پوشش و حجاب تجربه می كند یعنی زمانی تا انتهای بی عفتی پیش می رود و به موازات آن از بدنه اجتماعی مردم تلاش هایی برای حفاظت از عفت صورت می گیرد.
وی گفت: زمانی كه می بینیم برخی نظریه ها در مورد زنان كه تحقیقات آن در ایران انجام شده است، به شكست منجر شده به اعتراف محققان به این دلیل است كه نگاه آنان به زنان ایرانی از عینك و دید افراد غیر ایرانی بوده است.
علاسوند درباره تاب آوری افراد محجبه و افرادی كه حجاب كمتری دارند، گفت: مطالعات می گوید كه در جامعه چندین حجاب وجود دارد. مثل حجاب سنتی، سنتی مدرن و افرادی كه نوع پوشش آنها نشان می دهد كه مخالف حجاب هستند، این افراد در اقلیت هستند و این مساله نشان می دهد جامعه زنان ایرانی عفیف هستند.
وی با بیان اینكه 50 درصد از جامعه زنان در ایران حجاب چادر را برگزیده اند، گفت: اگر ما در سطح جامعه این افراد را كمتر می بینیم یك دلیل آن این است كه این افراد كمتر در سطح جامعه ظاهر می شوند و پاساژ گردی كار روزانه آنها نیست.
اجتمام *1193* 3063