رفع تبعیض زنان با تغییر آموزه های اجتماعی امكان پذیر است

تهران-ایرنا-رئیس مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران گفت: باید بسیاری از آموخته های قبلی یا بسیاری از آموزه هایی كه بطور غیر رسمی در هویت مردان و زنان جامعه شكل گرفته را دگرگون كنیم و آنها را به سمت نگاه برابر، رفتار برابر و رفع تبعیض علیه زنان ببریم.

ملیحه شیانی روز سه شنبه در حاشیه همایش ملی بررسی مسائل اجتماعی زنان در نشست «زنان و آموزش» در دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آموزش زنان ، جزء ضروریات جامعه و بسیار مهم و زیربنایی است اما نكته مهم تر از آن بحث درونی كردن آموخته هایی است كه ما بطور رسمی و غیررسمی می گیریم یعنی آن هویت یابی و شخصیت سازی در زنان و مردان ، مد نظر است.
وی ادامه داد: این مساله به آن معنا است كه با درونی كردن بسیاری از آموخته ها، هویتی را پیدا می كنیم كه می توانیم دست به برابری بزنیم در غیراینصورت این آموزه ها ، فقط آموخته هایی است -كه به ویژه اگر بسترها و شرایط تحقق آن نیز فراهم نشود- فقط نوعی آگاه سازی را به دنبال دارد و این آگاه سازی كافی نیست.
عضو هیات رئیسه نشست زنان و آموزش در همایش ملی مسائل اجتماعی زنان اظهار داشت: بنابراین تغییر نگرش در آموزه ها ضروری است؛ این تغییر نگرش هم در بین زنان برای هویت یابی است كه بتوانند خودشان گام بردارند و هم بین مردان لازم است.
شیانی تاكید كرد: وقتی ما چیزهایی را كه طی قرن ها بصورت ساختاری، درونی كردیم نتوانیم تغییر دهیم، عملا نمی توانیم با یك مجموعه ای از آموزشهای علمی به برابری برسیم ؛ البته آموزه های قدیمی بسیار مهم هستند اما كافی نیستند.
وی یادآور شد: بنابراین در كنار آموزش های رسمی ما نیازمند برنامه ها و تلاش هایی هستیم كه این آموخته ها را درونی سازی كنیم.
اجتمام**9185 ** 1418