استاندار: موانع صادراتي خراسان شمالي شناسايي شود

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي با تاكيد بر لزوم حمايت از صادركنندگان گفت: بايد مشكلات و موانع صادرات استان شناسايي و براي حل آن راهكار اساسي انديشيده شود.

به گزارش ايرنا، محمدرضا صالحي، پنجشنبه در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: دولت در جايي كه صادركننده، به علت هايي چون علل سياسي، دچار ضرر مي شود از او حمايت مي كند و بر اين اساس در جاهايي كه تعرفه ها تغيير پيدا مي كند، متناسب با شرايط دولت از صادركنندگان حمايت مي كند.
وي افزود: امسال به نام سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است و بر اين اساس، حمايت از توليدات داخل و توجه به موضوع اقتصاد بايد بيشتر شود.

* توليد بايد صادرات محور باشد
صالحي تصريح كرد: حمايت از كالاي ايراني صرفا به اين معنا نيست كه مصرف كننده كالاي داخل باشيم، بلكه به اين معنا است كه توليدات در داخل با رويكرد صادرات باشد.
وي گفت: توليدات داخل بايد به گونه اي باشد كه به لحاظ قيمت و كيفيت در بازار هاي خارجي قادر به رقابت باشد.

* اولويت در سامانه ستاد با استان است
استاندار خراسان شمالي به خريد دستگاه هاي دولتي از طريق سامانه ستاد اشاره كرد و افزود: اين سامانه يا سامانه تداركات الكترونيكي دولت براي انجام معاملات دستگاه هاي اجرايي، خريد و مزايده ايجاد شده و در اين زمينه اولويت ها با استان و سپس استان هاي منطقه پنج كشور است.
وي گفت: تكميل زنجيره توليد نيز در سامانه ستاد بايد مورد توجه قرار گرفته و اولويت در اين زمينه نيز با استان، استان هاي بومي و كشور است.

* پيگيري توليد ميگو در اسفراين و كشت زعفران در بوشهر
صالحي با اشاره به دعوت از سرمايه گذاراني از استان بوشهر براي بررسي ظرفيت هاي توسعه توليد ميگو در اسفراين گفت: پيگير هسيتم كارشناساني نيز از خراسان شمالي براي بررسي وضعيت و شرايط كشت زعفران در بوشهر به آن استان اعزام شوند.
وي با بيان اينكه رياست اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركمنستان بر عهده رئيس اتاق بازرگاني خراسان شمالي است گفت: اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر نيز با رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان بوشهر در حال فعاليت است و از اين رو مي توان براي توسعه اقتصادي از اين ظرفيت استفاده كرد.
استاندار خراسان شمالي گفت: تبليغات بازرگاني در صدا و سيما نيز حتما با رويكرد تبليغ و ترويج حمايت و استفاده از كالاي ايراني باشد و تبليغات بازرگاني نبايد به گونه اي باشد كه مردم را به سمت استفاده از كالاي خارجي سوق دهد.
7185/ 6042