هشدار خشكسالي زير بارش برف تربت حيدريه اعلام شد

تربت حيدريه - ايرنا - مدير امور منابع آب منطقه تربت حيدريه ضمن هشدار نسبت به خشكسالي هاي پياپي در منطقه تربت حيدريه گفت: ظرف يك سال آبي اخير (ابتداي مهر پارسال تا انتهاي شهريور امسال) با كاهش 46 درصدي ميزان بارش مواجه شده ايم.

به گزارش ايرنا مهدي طلعتيان روز سه شنبه در نشست خبري كه همزمان شد با بارش شديد برف از آسمان منطقه تربت حيدريه افزود: از مجموع 37 دشت استان كه در سه وضعيت آزاد، بحراني و بحراني ممنوعه قرار دارند، دشت هاي منطقه تربت حيدريه در 2 وضعيت ممنوعه (دشت هايي كه با افت سطح آب مواجه هستند) و ممنوعه بحراني (دشت هايي كه علاوه بر افت سطح آب با كاهش كيفيت نيز مواجه هستند) قرار دارند.
وي با بيان اينكه اين اداره بر منابع آبي تربت حيدريه، زاوه، رخ، مه ولات و رشتخوار نظارت كمي و كيفي دارد، گفت: بر اين اساس دشت هاي مه ولات و رشتخوار در گروه دشت هاي ممنوعه بحراني و دشت هاي رخ، ازغند، زاوه و تربت حيدريه در زمره دشت هاي ممنوعه هستند.
طلعتيان ضمن بيان اين كه ميزان بارش تا روز گذشته در دشت تربت حيدريه و زاوه 164.5 ميليمتر بود كه نسبت به سال آبي گذشته با 34 درصد كاهش مواجه بوده، افزود: در جلگه رخ با بارش 147 ميليمتر و 42 درصد كاهش، دشت فيض آباد با 52 ميليمتر بارش و 50 درصد كاهش و دشت ازغند با 75 ميليمتر و 60 درصد كاهش مواجه هستيم.
وي در ادامه با بيان اينكه اكنون منابع آبي ما شامل سطحي و زيرزميني هستند، اظهار كرد: منابع آبي سطحي نظير كال هاي فصلي شصت دره يا ازغند هستند كه دبي قابل توجه و پايداري ندارند.
طلعاتيان افزود: منابع آب زيرزميني ما كه 98 درصد منابع استحصالي را شامل مي شوند نظير چاه يا چشمه هستند و اتكاي ما به اين منابع است.
وي با بيان اينكه اكنون 838 حلقه چاه داريم كه شامل 188 حلقه چاه عميق و 650 حلقه چاه نيمه عميق است، گفت علاوه بر اين 511 رشته قنات و 145 دهانه چشمه داريم كه در مجموع در سال 256 ميليون مترمكعب از اين ها برداشت مي شود.
طلعتيان همچنين افزود: سهم برداشت بخش كشاورزي از اين منابع 90 درصد، بخش شرب هشت درصد و صنعت و خدمات ساير بخش ها نيز تنها 2 درصد است.
وي ميزان متوسط افت سالانه آب را در زاوه و تربت حيدريه را 69 سانتيمتر، در رخ 63 سانتيمتر، در مه ولات 119، در ازغند 49 و در رشتخوار 158 سانتيمتر اعلام كرد.
طلعتيان در ادامه با بيان اينكه سند آب براي نخستين بار در سطح استان در اين منطقه تدوين شد كه بر اساس آن تمام چاه هاي اين منطقه هوشمند شده اند، گفت: در همين راستا هزار و 350 حلقه چاه غيرمجاز ظرف يك و نيم سال اخير با كمك ديگر مسوولان پر شد كه بيشترين آن ها در زاوه بودند و همچنين 118 هكتار رفع تصرف حريم و بستر رودخانه ها صورت گرفت كه در حكم شريان اصلي تغذيه دشت ها هستند.
وي گفت: يكي از مشكلات ما آن است كه آب در ايران يك كالاي اقتصادي محسوب نمي شود و به صورت رايگان در اختيار مردم قرار مي گيرد و لذا اكنون هم منابع را از دست مي دهيم و هم كشاورزان ناراضي هستند و لذا چون انرژي در عمل رايگان در اختيار مردم قرار مي گيرد، كسي به فكر مديريت بهينه مصرف آب نيست، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته اينگونه نيست و بر اين اساس وزارت نيرو بنا دارد بورس آب و بازارهاي محلي خريد و فروش آب را ايجاد كند.
طلعتيان افزود: مشكل ديگر فقدان مديريت مشاركتي در مديريت آب و بناي ما آن است تا در شوراي آب روستاييان را نيز سهيم سازيم.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
6121/1744