25 هزار هكتار از مزارع قم در برابر آفت سن، مقاوم مي شود

قم - ايرنا - مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: در طرح مبارزه با آفت سن كه از 29 اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، 25 هزار هكتار از مزارع گندم و جو استان در برابر اين آفت سمپاشي مي شود.

ابوالفضل پويافر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، بيان كرد: در اين طرح 17 هزار هكتار از مزارع گندم و جو استان تا سيزدهم فروردين ماه جاري كه زمان طلايي مبارزه با آفت است در برابر سن مادر و هشت هزار هكتار از مزارع نيز در مرحله تكميلي در برابر پوره سن، از طريق سمپاشي، مقاوم مي شود.
وي اظهار كرد: 16 گروه كارشناسي در قالب شبكه مراقب بر نحوه اجراي اين طرح نظارت دارند و با بازديد ميداني از مزارع استان، كشاورزان را نسبت به وجود اين آفت در زمين هاي خود آگاه مي كنند.
وي ادامه داد: تا كنون بيش از 6 هزار هكتار از مزارع گندم و جو استان با سمپاشي در برابر آفت سن و بيش از هشت هزار هكتار از اين مزارع نيز در برابر شته مقاوم شده است.
پويافر گفت: همچنين تا كنون در سه نوبت در برابر آفت شته در مزارع كلزا سمپاشي صورت گرفته است تا اين گياه راهبردي حفظ شود.
وي بيان كرد: در مراحل تكميلي، مبارزه با آفت شته در سطح 20 هزار هكتار از زمين هاي زراعي استان قم ادامه مي يابد.
وي ادامه داد: سال گذشته، زمستان گرم و خشكي را در استان قم پشت سر گذاشتيم و به همين دليل شرايط براي طغيان آفت ها مناسب بود، شته در مزارع گندم، جو و كلزا در زمستان نيز فعال بود و به همين دليل جمعيت اين آفت افزايش پيدا كرد.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: جمعيت آفت سن هم امسال بيشتر است چراكه در زمستان سال گذشته در مناطق كوهستاني بارندگي چشمگيري صورت نگرفت و عوامل كنترل كننده طبيعي نتوانستند اين آفت را كنترل كنند، به همين دليل در سال جاري وجود آفت ها در سطح مزارع استان در همه بخش ها زياد است و مبارزه با آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي بيان كرد: زمان طلايي مبارزه با سن مادر در استان قم در همين روزهاي نخست فصل بهار است، چون در اين زمان شرايط آب و هوايي مساعد است و سم بيشتر تاثير مي گذارد و هم مزارع گندم و جو سبز شده و استحكام بيشتري در برابر عمليات سمپاشي و رفت و آمدهاي ناشي از آن دارد؛ همچنين سمپاشي در اين زمان، از تخم ريزي اين آفت جلوگيري و آن را ريشه كن مي كند.
وي ادامه داد: اگر با آفت سن مبارزه نشود، عملكرد محصول گندم و جو در واحد سطح كاهش مي يابد و در نهايت محصول به دست آمده كيفيت لازم براي ذخيره سازي در سيلو و فرآوري براي توليد آرد را نخواهد داشت و خسارت هاي اقتصادي قابل توجهي به وجود مي آيد.
در بخش كشاورزي كل اراضي قابل كشت استان قم معادل 105 هزار و 730 هكتار است كه اين رقم 46 صدم درصد كل اراضي قابل كشت كشور مي باشد؛ مجموع كشت سبز استان قم شامل 20 هزار هكتار باغ و 42 هزار هكتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هكتار كشت جو، پنج هزار و 675 هكتار كشت گندم آبي، 2 هزار و 346 هكتار كشت كلزا و بقيه سطح زير كشت به محصولات يونجه، ذرت، پنبه و صيفي جات اختصاص يافته است.
ميزان متوسط توليد بخش كشاورزي استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعي و باغي، يك هزار و 208 تن آبزيان و 320 هزار تن محصولات دامي است كه هر سال به اين ميزان افزوده مي شود.
7405/ 1175