كوچ بهاري پرندگان زمستان گذران از مازندران آغاز شد

ساري - ايرنا - كوچ بهاري پرندگان زمستان گذران مازندران از تالاب ها ، آبگيرها و شاليزارهاي اين استان با گرم شدن نسبي هوا به مناطق آسياي مركزي ، روسيه و سيبري به عنوان زيستگاه اصلي آغاز شد.

اين پرندگان كه صدها گونه را شامل مي شوند و تعدادشان به ميليون ها بال مي رسد ، همه ساله از اواخر شهريور ماه به تدريج با سرد شدن هوا در نيم كره شمالي مهمان طبيعت مازندران مي شوند و در تالاب ها ، آبگيرها ، آببندان ها ، مزارع شاليزاري و حاشيه جنگل ها لانه مي كنند.
كوچ پرندگان زمستان گذاران به تدريج از اسفند ماه هر سال با بيرون راندن از بخشي از مزارغ شاليزاري به صورت جا به جائي مكان در محدوده داخلي استان مازندران آغاز مي شود ولي از اواخر اسفند و اوايل فروردين شدت مي گيرد.
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران روز يكشنبه در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت كه همه ساله با سرد شدن هوا ، تالاب ها و آببندان هاي اين خطه شمال كشور ميزبان افزون بر يكصد گونه از پرندگان زمستان گذران مي شود.
كوروس ربيعي افزود : در زمستان سال گذشته نيز طبيعت مازندران پذيراي بيش از 1.5 ميليون بال از پرندگان زمستان گذران بود كه با رو به گرمي نهادن هوا از اواخر اسفند ماه تا پايان فروردين ، ذخيرگاه هاي مازندران را به سمت زيستگاه اصلي خود ترك مي كنند.
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت : مرغابي ، اردك وحشي ( 17 گونه) ، غاز وحشي ، قوهاي آوازخوان ، آبچليك ها ، حواصيل و چنگرها نخستين گونه از پرندگان زمستان گذراني هستند كه تاكنون اين خطه شمال كشور را ترك كردند.
ربيعي اظهار داشت : تعداد اندكي از جمعيت اين پرندگان زمستان گذران كه داراي حس جوجه آوري هستند و يا به علت ناتواني جسمي آمادگي مهاجرت را نداشتند، همچنان در ذخيرگاههاي مازندران حضور دارند و اين جمعيت اندك به تدريج اين منطقه را ترك مي كنند.
براساس آمارهاي رسمي ، 150 گونه از پرندگان زمستان گذران با جمعيت حدود 1.5 ميليوني در فصول سرد سال به 800 تالاب و آبگير به خصوص تالاب بين المللي ميانكاله به عنوان يكي از 600 ذخيرگاه مهم زيست كره جهان كوچ مي كنند.
** مازندران آماده پذيرايي از بهارگذران
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران همچنين گفت كه با كوچ پرندگان زمستان گذران ازطبيعت اين استان ، پرندگان بهار و تابستان گذران جاي اين گونه ها را مي گيرند.
ربيعي اظهار داشت : بزودي گونه هاي از پرندگان بهار و تابستان گذران كه شامل بلبل ، چلچله ( پرستو ) ، زنبورخواران و ساير گونه ها هستند ازمناطق شمال آفريقا به مازندران كوچ مي كنند.
وي افزود : طبيعت مازندران به دليل داشتن ذخاير مهم غذائي ، در تمام فصول سال ميزبان گونه هاي مختلفي از پرندگان بومي و مهاجر است.
براساس آمارهاي رسمي ، تاكنون بيش از 490 گونه جانوري از رده هاي مختلف مهره داران اعم از پرندگان ، پستانداران ، خزندگان ، دوزيستان و ماهيان در زيست بوم مازندران شناسايي شد.
پرندگان با 317 گونه از 58 خانواده ، پستانداران با 63 گونه و 19 خانواده ، دوزيستان با 9 گونه از شش جنس و شش خانواده ، خزندگان با 26 گونه از 21 جنس و 11 خانواده و ماهي ها با 75 گونه بخشي از تنوع زيستي حيات وحش مازندران را تشكيل مي دهند.
6982/1654