مشكل ورود فاضلاب به درياچه زريبار سال 97 بايد بر طرف شود

سنندج - ايرنا - استاندار كردستان با اشاره به وضعيت نامناسب و تاسف بار درياچە زريبار در شهرستان مرزي مريوان بخاطر ورود فاضلاب به اين تالاب بين المللي گفت: سال 97 بايد از ورود فاضلاب بە اين درياچە جلوگيري شود.

بە گزارش روز جمعه ايرنا از پايگاە اطلاع رساني استانداري كردستان؛ بهمن مرادنيا در جلسە كارگروە استاني برنامە مديريت جامع تالاب زريبار با بيان اينكە مجموعە گزارش هاي ارائە شدە در خصوص نجات زريبار رضايت بخش نيست، اظهار كرد: اگر با شيوە فعلي مسايل مربوط بە درياچە پيش رود در آيندە نزديك بطور كلي آن را از دست خواهيم داد.
وي عدم مديريت يكپارچە بر درياچە زريبار را از عمدە مشكلات اصلي دانست و افزود: ما نتوانستيم مشكل درياچە زريبار را همانند درياچە اروميە در سطح ملي مطرح كنيم تا براي آن راهكارهاي عملياتي و تصميمات درست گرفتە شود.
مرادنيا با انتقاد از اينكە هنوز استان بە يك جمع بندي و برنامە جامع براي نجات درياچە نرسيدە است، تاكيد كرد: طرح‌ها و مطالعات زياد و پراكندەاي در اين خصوص انجام شدە اما هنوز بە مرحلە اجرا نرسيدە است.
استاندار كردستان با طرح اين مسالە كە مديريت درياچە زريبار بە شهرداري مريوان واگذار شدە است، يادآور شد: شهرداري مسئوليتي در قبال حفظ و نجات درياچە ندارد و بيشتر بدنبال كسب درآمد است و كلا با فلسفە وجودي درياچە بيگانە است.
مرادنيا حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در كردستان براي تصميم گيري اصولي دربارە نجات درياچە زريبار را لازم دانست و اضافە كرد: ضروري است نامەاي هم بە معاون اول رياست جمهوري در خصوص اهميت موضوع نوشتە شود تا درياچە زريبار و مشكلات آن در سطح ملي مطرح شود.
استاندار كردستان گفت: تاكيد دارم كە در سال آيندە مشكل ورود فاضلاب روستاهاي حريم درياچه حل و حريم درياچە براي جلوگيري از هرگونە تجاوزي مشخص شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان نيز در اين جلسه گفت: جلوگيري از ورود فاضلاب روستاهاي اطراف درياچە مهمترين اقدام در طرح نجات بخشي زريبار است.
امير قادري اظهار كرد: فاضلاب 9 روستا در ضلع غربي وارد تالاب زريبار مي شد كە در سنوات گذشتە اين مشكل كاملا بر طرف و از ادامه اين روند جلوگيري شد.
وي افزود: در ضلع شرقي نيز فاضلاب سە روستا و فاضلاب بخشي از محلە سردوشي‌ها بە درياچە سرازير مي‌شود كە اقداماتي در جهت حل اين مشكل صورت گرفتە است.
قادري تاكيد كرد: حل كامل مشكل جلوگيري از ورود فاضلاب بە درياچە زريبار نيازمند تامين اعتبار است كە امسال نيز اعتبارات خوبي براي آن در نظر گرفتە شدە است.
معاون عمراني استاندار كردستان در ادامە سخنان خود بە طرح‌ها و مطالعات ادارات مختلف براي نجات درياچە زريبار اشارە كرد و يادآور شد: موردي كە بايد بە جد به آن توجە كرد اينكە درياچە بايد مديريت يكپارچە داشتە باشد.
وي مجموعە اقدامات صورت گرفتە غير از برنامەهاي جلوگيري از ورود فاضلاب بە درياچە، جلوگيري از حفر چاە، ممانعت از ساخت و ساز و ايجاد خانە باغ‌ها اعلام كرد و ادامە داد: دستگاه‌هاي متولي براي نجات درياچە زريبار بە صورت جدي ورود كردەاند.
قادري اضافه كرد: اگر در سال ۹۷ مشكل ورود فاضلاب بە درياچە به صورت كامل بر طرف شود كار بسيار ارزشمند و اقدامي ارزندە در راستاي حفظ و صيانت از اين موهبت الهي كرده ايم.
درياچه ريبار در سه كيلومتري غرب مريوان واقع شده است، طول اين درياچه حدود پنج كيلومتر و عرض آن حدود 1.6 كيلومتر، وسعت تالاب بدليل تغييرات حجم آبي در فصول مختلف متغير و حداقل و حداكثر عمق آن به ترتيب 2 و 6 متر است.
زريبار در يك دره طولي وسيع قرار دارد و از 2 طرف غرب و شرق با كوه هاي پوشيده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب اراضي منطقه را جنگل و بيشه زارهاي نيمه انبوه تشكيل مي دهد كه گونه غالب جنگلي آن بلوط ايراني است.
شهرستان مرزي مريوان با 152 هزار نفر جمعيت در فاصله 130 كيلومتري غرب سنندج مركز استان كردستان واقع شده است.
3020/9102

سرخط اخبار استان‌ها