همكاری ایران و هند برای ترویج زبان فارسی مورد تاكید قرار گرفت

دهلی نو – ایرنا – سركنسول جمهوری اسلامی ایران درشهر مومبای هند با تاكید بر مشتركات فرهنگی و تاریخی ایران و هند بر لزوم همكاری دو كشور در زمینه ترویج و حفظ زبان فارسی تاكید كرد.

به گزارش چهارشنبه ایرنا از دفتر دیپلماسی عمومی سركنسولگری ایران در مومبای، احمد صادقی در آغاز سمینار دو روزه ' نقش امیر خسرو دهلوی در ارتقا فرهنگ ایران و هند' كه به همت بخش زبان فارسی دانشگاه مومبای برگزار شد، گفت: صدها سال زبان فارسی در حوزه های اداری، اجرایی و علمی هند عرصه را در اختیار داشت، همانگونه كه زبان انگلیسی در دوره هند جدید این نقش را دارد، نزدیك به هشت قرن زبان فارسی قوی ترین عامل وحدت و یكپارچگی مسلمانان شبه قاره هند بود.
گسترۀ سنت ها و باورها در هند، زمینه مساعدی برای شعرا و نویسندگانی به منظور بهره گیری از توانایی های زبان فارسی برای به ظهور رساندن این تنوع فراهم می ساخت.
صادقی افزود: تمامی شعب و شاخه های زبان و ادب فارسی در هند حضور داشتند. مجموعه آثار پدید آمده به زبان فارسی در شبه قاره هند از آغاز تا قرن نوزدهم از نظر شمار و تعداد بر مجموعۀ تولیدات نوشتاری در ایران آن روز غلبه داشت.
در حوزۀ علوم، زبان فارسی نقش واسطه برای گسترش علوم داشت همان نقشی كه زبان عربی در جهان اسلام آن روز داشت.
وی اظهار داشت: بر اساس برخی بررسی های اولیه روی دست نوشته های علمی موجود در كتابخانه های هند، در مقایسه با 1219 اثر به زبان عربی، 1671 اثر به زبان فارسی نگاشته شده بود.
از قرن 16 تا 18، هند شاهد نوزایی مطالعات علمی بود در حالی كه در همان زمان سایر حوزه های جهان اسلام دوران ركود علمی را می گذراندند. نتیجه اصلی چنین فرایندی تولید مآخذ علمی و فرهنگ لغات گسترده سانسكریت-فارسی بود. وضعیت در سایر حوزه ها چون ریاضیات، هیئت و نجوم و پزشگی نیز به همین منوال بوده است.
سرپرست سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مومبای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأكید بر جنبه مذهبی مناسبات هندی - پارسی در حوزۀ ادبیات مذهبی، افزود: هند مقصد مناسبی برای عرفا و فرستادگان اسلامی از قرون صدر اسلام بود كه در نتیجۀ آن انجمن های اخوت مهمی در این منطقه شكل گرفت.
وی ادامه داد: حوزه ادبی - روایی از جنبه های درخشان نشو و نمای زبان فارسی در قاره هند است كه پردامنه ترین توسعه شعر فارسی در تاریخ ادبیات این زبان در قلمرو آن شكل گرفت. در میان اساتید این قلمرو نام «امیرخسرو دهلوی» در سپهرهای چندگانه شعر و ادب فارسی از نظر خلاقیت و ابداع و می درخشد.
صادقی در پایان سخنان خود گفت: همكاری های ایران و هند هم در عرصۀ ترویج و هم حفظ و پایداری زبان فارسی، می بایست از جنبه صرف ایجاد مراكز آموزش زبان فارسی فراتر رود. زبان، ادب و شعر فارسی مستحق توجه و ترویج است زیرا از منظر عشق و صلح می تواند به گشودن چشم اندازی تازه به روی جهان امروز راهگشا باشد.
در این سمینار، خانم سكینه خان رئیس دپارتمان دانشگاه مومبای، نیز تشكیل این سمینار را واقعه ای فرح بخش در عرصه علوم ادبیات شناسی و جامعه شناسی خواند و از امیر خسرو دهلوی به عنوان یكی از پرآثارترین و تأثیرگذارترین شاعران در فرهنگ فارسی و هندی یاد كرد.
مهدی زارع وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مومبای، در مورد شخصیت امیرخسرو، معروف به سعدی هند اشاره كرد و گفت: امیرخسرو دهلوی یكی از عالی قدرترین شعرای هند است كه زبان فارسی را در هند استوار كرد و از طرفی نوآوری های چندگانه مانند مثنوی، عزلیات، ادبیات هند و ایران را مورد پسند عامه قرار دادند.
در پایان این سمینار از كتاب علامه شبلی نعمانی به زبان فارسی رونمایی شد.

آساق**1424*شبس*1613