ذخيره آب در سدهاي خاكي خوروبيابانك 80 درصد كاهش يافت

اصفهان-ايرنا- ذخيره موجود آب در سدها و بندهاي خاكي شهرستان كويري خورو بيابانك در شرق استان اصفهان امسال در مقايسه با سال گذشته 80 درصد كاهش داشته است.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خوروبيابانك روز سه شنبه به ايرنا گفت: چهار طرح آبخيزداري از مجموع 15 سد و بند خاكي در اين منطقه امسال آبگيري شد كه مجموعه اين ذخيره 80 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش يافته است.
مهدي آخوند افزود: سدهاي بازياب 2 و 3، پخش سيلاب حسين آباد هفتومان و بند خاكي عروسان گلستان در پي بارندگي هاي اخير آبگيري و در مجموع 500 هزار متر مكعب آب ذخيره شد.
وي گفت: 2 هزار و500ميليون متر مكعب آب پارسال بر اثر فراواني بارش در سدها و بندهاي خاكي اين شهرستان ذخيره شده بود.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خوروبيابانك خاطرنشان كرد: ظرفيت سدها و بندهاي خاكي شهرستان خور و بيابانك 14تا 18ميليون متر مكعب است و تاكنون 15طرح آبخيزداري در اين شهرستان اجرا شده است.
وي با بيان اينكه 17طرح آبخيزداري نيزدردست اجراست افزود: كنترل سيل، تغذيه سفره هاي زيرزميني و جلوگيري از فرسايش خاك از مهمترين اهداف اجراي طرح هاي آبخيزداري در اين شهرستان كويري است.
شهرستان خور و بيابانك با 12هزار كيلومتر مربع وسعت در 420 كيلومتري شرق اصفهان قرار دارد و يكي از نقاط كم بارش كشور است.
9860/ 6022