80 هزار هكتار اراضي كشاورزي خراسان شمالي نياز به نوسازي دارد

بجنورد- ايرنا- مدير امور آب و خاك و فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با بيان اينكه 80 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان نياز به تجهيز و نوسازي دارد، گفت: در 10 سال گذشته 21 هزار هكتار اراضي استان نوسازي شده است.

بهروز عربي دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: تاكنون براي نوسازي و تجهيز اراضي كشاورزي اين استان 61 ميليارد و 550 ميليون ريال، طرح هاي عمليات آب و خاك 55 ميليارد و 610 ميليون ريال و همچنين شبكه هاي فرعي 97 ميليارد و 490 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
وي با بيان اينكه اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي به كشاورزي منطقه كمك خواهد كرد افزود: هدف اساسي اجراي اين طرح، توسعه مكانيزاسيون و افزايش توليدات كشاورزي از طريق بهبود سامانه هاي كاربري اراضي است.
مدير امور آب و خاك و فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با اشاره به اينكه افزايش بهره وري از اراضي كشاورزي باعث افزايش درآمد از واحد سطح مي شود، گفت: بدون شك تجهيز و يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي با تامين امتيازاتي از قبيل مديريت بهينه آب، توسعه مكانيزاسيون و حفاظت محيط زيست از ضرورت هاي اوليه اجراي آن خواهد بود.
استان خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح حدود 40 هزار هكتار باغ و مابقي زراعت است؛ 82 هزار بهره بردار در اين حوزه فعاليت دارند.
7186/3007/6042