10 هزار راس دام بومي در شهرستان طبس اصلاح نژاد مي شود

بيرجند - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي طبس گفت: طرح انجام تلقيح مصنوعي 10 هزار راس دام بومي اين شهرستان با اسپرم اصيل نربز سانن انجام مي شود تا زمينه افزايش توليد و ايجاد درآمد بيشتر براي دامداران و عشاير و اشتغال پايدار فراهم شود.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان طبس، داود بخشايي افزود: اين طرح با توجه به خشكسالي هاي چند ساله اخير، ضعف مراتع و پايين بودن توليد شير دام‌هاي بومي طرح اصلاح نژاد دام‌هاي بومي شهرستان آغاز شده است.
وي بيان كرد: ميانگين توليد بزهاي شيري بومي در مرتع روزانه 150 گرم به ازاي هر راس بز مولد و ميانگين مدت شيرواري گله‌هاي بز بومي منطقه سه ماه است.
معاون رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: با انجام طرح دورگ گيري و درشرايط مرتع ميانگين توليد هر راس به 5.1 كيلوگرم و دوره شيرواري از 2 ماه به 6 ماه و توليد شير دام‌ها به 10 برابر افزايش خواهد يافت.
وي اظهار كرد: انجام عمليات اصلاح نژاد با نربز سانن در سطح گسترده و فراگير مشكلاتي از قبيل هزينه هاي بالاي تامين و نگهداري نربز، احتمال انتقال بيماري ها از دام نر و عدم خلوص احتمالي دام نر اصلاح شده و احتمال ايجاد هم خوني را در برخواهد داشت لذا در اين طرح تلقيح مصنوعي انجام شد.
بخشايي گفت: در طرح هويت گذاري دام سنگين كه با هدف سرشماري و همچنين هويت گذاري دام‌هاي سنگين شهرستان از سال 93 آغاز شد، تمامي دام‌هاي سنگين شامل گاو، گوساله و شتر پلاك كوبي و در سامانه اصلاح نژاد دام كشور ثبت مي‌شوند.
وي افزود: تاكنون بيش از چهار هزار راس دام سنگين پلاك كوبي شده و در سال جاري نيز بالغ بر 65 ميليون ريال به شهرستان تخصيص يافته كه با اين مبلغ بيش از 2 هزار راس گاو و گوساله و يكهزار نفر شتر پلاك كوبي و ثبت خواهند شد.
وي هدف از پلاك كوبي دام ها را ثبت مشخصات، آمارگيري و هويت‌دار شدن دام‌ها به منظور انجام عمليات اصلاح نژاد دام در شهرستان عنوان كرد و گفت: دامداران مي توانند با مراجعه به معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان طبس نسبت به پيگيري پلاك كوبي و ثبت دام هاي خود اقدام كنند.
شهرستان طبس با 75 هزار نفر جمعيت، 57 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترين شهرستان استان و ايران از نظر مساحت ياد مي شود.
شهر طبس در 270 كيلومتري غرب بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار دارد.
7217*3028