آمار بالای آزارجنسی بین كودكان متكدی

تهران - ایرنا - نتایج یك پژوهش درباره علل و پیامدهای كودك آزاری نشان می دهد كه آزارهای جنسی بین كودكان كم درآمد، دستفروش و متكدی بیش از كودكان مشغول در كارهای پرخطر مانند زباله گردی است و آمار بالای آزارهای جنسی بین كودكان متكدی ، قابل توجه است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، نتایج این تحقیق در سمینار كودك آزاری در سكونتگاه های فقیرنشین در دانشكده داروسازی ارائه شد و تعداد كودكان مورد بررسی 771 نفر بود.
در این تحقیق كه توسط جمعیت خیریه امام علی (ع) انجام شده آمده است با توجه به این كه برخی كودكان از جنبه های مختلف مورد آزار قرار گرفته و برای هر مورد آزار، پرونده جداگانه ای تشكیل شد، تعداد یكهزار و 175 مورد كودك آزاری در سكونتگاه های فقر نشین ، بررسی شد.
طبق این گزارش، آزارها در چند سطح، آزار جسمی با 404 مورد، آزار غفلت 606 مورد و آزار جنسی 165 مورد بررسی قرار گرفت كه برخی از نتایج قابل توجه در این تحقیق حاكی از آن است كه بین دختران و پسران در مجموع از نظر قرار گرفتن در خطر آزار در این محلات تفاوت محسوسی وجود ندارد.
بر این اساس، كودكان در معرض آزارهای جنسی بیش از كودكان در معرض سایر انواع آزار در خطر اعتیاد قرار دارند و در مورد آزارهای جنسی كودكان، این مطالعه حكایت از آن دارد كه بیش از نیمی از آزارهای صورت گرفته ، جنبه مستمر و تكرار شونده دارند و این نتیجه حاكی از عدم حمایت های كافی از كودكان در معرض این آسیب بوده و عواقب ناگوار را در آینده این كودكان مترتب خواهد بود.
در كل پرونده های بررسی شده تعداد كسانی كه قاطعانه اعلام كردند كه تمایل به اقدام قضایی و شكایت علیه مصدر صدور فعل آزار دارند زیر دو درصد بوده است.
با افزایش سن كودك آزار دیده و گذر وی از دور نوجوانی ، آمار آزاردیدگان كاهش یافته است كه ریشه این موضوع را می توان در توانمندتر شدن كودك در دفاع از خود دانست.
دو آسیب اجتماعی اعتیاد و بزهكاری و زندانی شدن تاثیر بالایی در آسیب اجتماعی دیگر یعنی كودك آزاری داشته است.
این تحقیق در این سمینار رونمایی شد و متن آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.
اجتمام**9185**1569**خبرنگار: سادات حسینی خواه ** انتشار: علی حبیبی