خشونت علیه كودكان در مناطق حاشیه نشین بخشی از زندگی عادی آنها شده است

تهران - ایرنا - رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: خشونت علیه كودكان در برخی مناطق حاشیه نشین به حدی گسترش یافته كه دیگر سطوح كودك آزاری پایین دیده نمی شود و بخشی از زندگی عادی آنها به شمار می رود.

فیروز محمودی جانكی روز شنبه در سمینار كودك آزاری در مناطق حاشیه نشین در دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: این مساله در مورد زنان نیز دیده می شود.
وی خاطرنشان كرد: هنگامی كه سطح خشونت گسترش می یابد، كسانی كه خشونت در مورد آنها اعمال می شود، آن را می پذیرند و جامعه نیز به تدریج آن را مشروع و موجه می داند.
وی درباره شكل گیری سكونتگاه‌های فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین گفت: اوایل انقلاب اسلامی، جمعیت شهرنشین 30 درصد و جمعیت روستایی 70 درصد بود كه اكنون این آمار برعكس شده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: خشكسالی های پی در پی، بحران آب، اقتصاد ضعیف كشاورزی و دامداری، روستاهای ما را تخلیه می كند و جمعیت جوان روستاها به مناطق حاشیه شهرها می آیند.
محمودی جانكی افزود: كودك آزاران در حقیقت خودشان قربانی حوادث اقلیمی و سیاست های اقتصادی و اجتماعی هستند.
وی تاكید كرد: حاشیه نشینی شهرها رو به توسعه است و در این مناطق، خشونت های جنسی، جسمی و آزارهای بدنی است.
وی تصریح كرد: در سطح قوانین - قانون حمایت از كودكان مصوب 83 ، هنگامی از كودك حمایت می شود كه حادثه اتفاق افتاده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: ماهیت كودك آزاری مربوط به حاشیه نشینی، تراكم بالای جمعیت و فقر است.
محمودی جانكی افزود: جابجایی جمعیت و فرهنگ های مختلف در مناطق حاشیه نشین موجب تضعیف همبستگی در این مناطق می شود.
وی خاطرنشان كرد: فقر و جابجایی جمعیت در مناطق حاشیه نشین، آنها را وادار می كند كه مهم ترین اولویت شان، پر كردن شكمشان باشد.
وی تاكید كرد: با قوانین كیفری، بی درنگ نمی توان از كودكان حمایت كنیم چون ورودی به مناطق حاشیه نشین در حال افزایش است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: وجود كودكان بزهكار و بزه دیده، زیست دیگر شهروندان را به خطر می اندازد.
محمودی جانكی افزود: متاسفانه مردم زنبیل می گذارند كه اعدام یك آزاردهنده كودك را ببینند یا برای اعدام كودك بزهكار كف و سوت می زنند كه ناشی از ناآگاهی است.
وی خاطرنشان كرد: برخی اصرار می كنند كه مجازات ها را تشدید كنیم كه كار نادرستی است و تشدید مجازات نتوانسته مشكلات كودك آزاری را كاهش دهد.
وی تصریح كرد: آسیب های اجتماعی، پنهان و زیر پوست شهر هستند بنابراین زیر پوست شهر را باید نشان داد.
اجتمام*9185**1569**خبرنگار: سادات حسینی خواه **انتشار: علی حبیبی